Sim Năm Sinh 2016

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0329.89.2016
Viettel
910000
0339.73.2016
Viettel
910000
0385.58.2016
Viettel
910000
0326.36.2016
Viettel
910000
0329.23.2016
Viettel
910000
0338.77.2016
Viettel
910000
0869.16.2016
Viettel
910000
0339.85.2016
Viettel
910000
0363.69.2016
Viettel
910000
0358.53.2016
Viettel
910000
0335.85.2016
Viettel
910000
0327.32.2016
Viettel
910000
0379.82.2016
Viettel
910000
0865.38.2016
Viettel
910000
0389.31.2016
Viettel
910000
0338.55.2016
Viettel
910000
0329.94.2016
Viettel
910000
0337.77.2016
Viettel
910000
0869.19.2016
Viettel
910000
0369.83.2016
Viettel
910000
0395.38.2016
Viettel
910000
0382.83.2016
Viettel
910000
0368.69.2016
Viettel
910000
0355.52.2016
Viettel
910000
0329.13.2016
Viettel
910000
0388.23.2016
Viettel
910000
0328.26.2016
Viettel
910000
0373.58.2016
Viettel
910000
0389.21.2016
Viettel
910000
0363.36.2016
Viettel
910000
0363.09.2016
Viettel
910000
0338.15.2016
Viettel
910000
0869.32.2016
Viettel
910000
0349.59.2016
Viettel
910000
0327.88.2016
Viettel
910000
0389.33.2016
Viettel
910000
0357.39.2016
Viettel
910000
0394.34.2016
Viettel
910000
0327.89.2016
Viettel
910000
0352.77.2016
Viettel
910000
0329.28.2016
Viettel
910000
0332.06.2016
Viettel
910000
0357.82.2016
Viettel
910000
0326.62.2016
Viettel
910000
0327.38.2016
Viettel
910000
0326.35.2016
Viettel
910000
0366.91.2016
Viettel
910000
0372.12.2016
Viettel
910000
0973.71.2016
Viettel
3880000
0385.12.2016
Viettel
910000
0388.77.2016
Viettel
910000
0393.56.2016
Viettel
910000
0397.70.2016
Viettel
910000
0332.95.2016
Viettel
910000
0336.29.2016
Viettel
910000
0384.14.2016
Viettel
910000
0369.80.2016
Viettel
910000
0393.15.2016
Viettel
910000
0336.23.2016
Viettel
910000
0362.85.2016
Viettel
910000
0383.03.2016
Viettel
910000
0385.95.2016
Viettel
910000
0387.72.2016
Viettel
910000
0362.55.2016
Viettel
910000
0329.74.2016
Viettel
980000
0965.98.2016
Viettel
3990000
0372.61.2016
Viettel
910000
0352.85.2016
Viettel
910000
0393.83.2016
Viettel
910000
0367.09.2016
Viettel
910000
0388.16.2016
Viettel
910000
0865.53.2016
Viettel
910000
0337.05.2016
Viettel
910000
0382.02.2016
Viettel
910000
0366.46.2016
Viettel
910000
0373.63.2016
Viettel
910000
0385.56.2016
Viettel
910000
0398.03.2016
Viettel
910000
0392.92.2016
Viettel
910000
0979.02.2016
Viettel
550000
0788.25.2016
Mobifone
640000
0782.16.2016
Mobifone
640000
0766.31.2016
Mobifone
640000
0783.13.2016
Mobifone
640000
0778.32.2016
Mobifone
720000
0788.26.2016
Mobifone
640000
0705.78.2016
Mobifone
640000
0787.26.2016
Mobifone
640000
0775.29.2016
Mobifone
720000
0788.46.2016
Mobifone
640000
0782.27.2016
Mobifone
640000
0788.44.2016
Mobifone
640000
0766.38.2016
Mobifone
640000
0782.19.2016
Mobifone
640000
0763.32.2016
Mobifone
640000
0766.39.2016
Mobifone
640000
0775.23.2016
Mobifone
720000
0788.23.2016
Mobifone
640000
0775.35.2016
Mobifone
720000
0768.39.2016
Mobifone
640000
0762.38.2016
Mobifone
640000
0788.32.2016
Mobifone
640000
0782.25.2016
Mobifone
640000
0788.29.2016
Mobifone
640000
0795.13.2016
Mobifone
610000
0788.48.2016
Mobifone
640000
0782.47.2016
Mobifone
610000
0772.36.2016
Mobifone
720000
0793.31.2016
Mobifone
640000
0769.21.2016
Mobifone
720000
0762.48.2016
Mobifone
640000
0775.31.2016
Mobifone
720000
0782.21.2016
Mobifone
640000
0788.31.2016
Mobifone
640000
0788.39.2016
Mobifone
640000
0775.36.2016
Mobifone
720000
0705.56.2016
Mobifone
640000
0783.11.2016
Mobifone
640000
0787.27.2016
Mobifone
640000
0778.23.2016
Mobifone
720000
0793.32.2016
Mobifone
690000
0793.35.2016
Mobifone
720000
0768.32.2016
Mobifone
720000
0766.44.2016
Mobifone
640000
0794.18.2016
Mobifone
670000
0782.08.2016
Mobifone
640000
0794.14.2016
Mobifone
2200000
0783.19.2016
Mobifone
640000
0782.13.2016
Mobifone
640000
0775.38.2016
Mobifone
720000
0705.64.2016
Mobifone
640000
0778.25.2016
Mobifone
720000
0775.26.2016
Mobifone
720000
0782.23.2016
Mobifone
640000
0867.1.3.2016
Viettel
3020000
098.11.5.2016
Viettel
6150000
0374.06.2016
Viettel
945000
096.7.05.2016
Viettel
8230000
098.13.9.2016
Viettel
5880000
0989.79.2016
Viettel
11200000
0966.69.2016
Viettel
6320000
0965.25.2016
Viettel
4380000
0979.15.2016
Viettel
6050000
097.368.2016
Viettel
7880000
098.164.2016
Viettel
5870000
032.752.2016
Viettel
2390000
0354.93.2016
Viettel
805000
0948.52.2016
Vinaphone
3500000
0984.35.2016
Viettel
3290000
0981.82.2016
Viettel
3990000
1