Sim Năm Sinh 2016

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0977.34.2016
Viettel
3500000
091.19.3.2016
Vinaphone
5000000
0358.57.2016
Viettel
910000
0928.61.2016
Vietnamobile
1500000
0928.29.2016
Vietnamobile
1500000
0929.44.2016
Vietnamobile
1500000
0978.57.2016
Viettel
3300000
0367.02.2016
Viettel
910000
0367.58.2016
Viettel
910000
0985.39.2016
Viettel
5000000
0929.48.2016
Vietnamobile
1100000
094.19.9.2016
Vinaphone
2500000
0929.16.2016
Vietnamobile
1500000
0399.71.2016
Viettel
1100000
0387.06.2016
Viettel
910000
0929.43.2016
Vietnamobile
1100000
0394.52.2016
Viettel
770000
0961.31.2016
Viettel
5500000
0344.69.2016
Viettel
840000
0343.41.2016
Viettel
840000
0346.27.2016
Viettel
770000
094.13.2.2016
Vinaphone
2500000
0944.57.2016
Vinaphone
910000
0382.96.2016
Viettel
2800000
0973.23.2016
Viettel
3300000
0947.31.2016
Vinaphone
910000
0327.34.2016
Viettel
910000
0365.07.2016
Viettel
910000
0929.75.2016
Vietnamobile
1500000
0941.67.2016
Vinaphone
2500000
0352.91.2016
Viettel
2800000
0337.58.2016
Viettel
1100000
0929.41.2016
Vietnamobile
1100000
0365.77.2016
Viettel
1100000
0945.40.2016
Vinaphone
700000
0329.46.2016
Viettel
650000
0332.49.2016
Viettel
650000
0398.70.2016
Viettel
650000
0865.97.2016
Viettel
650000
0359.30.2016
Viettel
650000
0374.63.2016
Viettel
650000
0396.45.2016
Viettel
650000
0378.70.2016
Viettel
650000
0395.21.2016
Viettel
650000
0376.56.2016
Viettel
650000
0365.57.2016
Viettel
650000
0364.22.2016
Viettel
650000
0367.12.2016
Viettel
650000
0366.40.2016
Viettel
650000
0374.36.2016
Viettel
650000
0362.76.2016
Viettel
650000
0355.72.2016
Viettel
650000
0334.51.2016
Viettel
650000
0396.59.2016
Viettel
650000
0394.08.2016
Viettel
650000
0367.98.2016
Viettel
650000
0865.34.2016
Viettel
650000
0396.90.2016
Viettel
650000
0327.44.2016
Viettel
650000
0364.06.2016
Viettel
650000
0378.83.2016
Viettel
650000
0354.78.2016
Viettel
650000
0338.64.2016
Viettel
650000
0395.44.2016
Viettel
650000
0369.72.2016
Viettel
650000
0364.93.2016
Viettel
650000
0392.74.2016
Viettel
650000
0397.74.2016
Viettel
650000
0373.75.2016
Viettel
650000
0357.14.2016
Viettel
650000
0364.80.2016
Viettel
650000
0866.70.2016
Viettel
650000
0339.43.2016
Viettel
650000
0396.73.2016
Viettel
650000
0396.92.2016
Viettel
910000
0329.38.2016
Viettel
910000
0353.98.2016
Viettel
910000
0389.15.2016
Viettel
910000
0378.38.2016
Viettel
910000
0868.26.2016
Viettel
910000
0366.19.2016
Viettel
910000
0337.85.2016
Viettel
910000
0326.52.2016
Viettel
910000
0379.80.2016
Viettel
910000
0339.83.2016
Viettel
910000
0335.19.2016
Viettel
910000
0337.67.2016
Viettel
910000
0387.96.2016
Viettel
910000
0386.37.2016
Viettel
1500000
0345.59.2016
Viettel
910000
0358.23.2016
Viettel
910000
0388.28.2016
Viettel
910000
0375.18.2016
Viettel
910000
0356.44.2016
Viettel
910000
0866.75.2016
Viettel
910000
0865.61.2016
Viettel
910000
0367.72.2016
Viettel
910000
0393.59.2016
Viettel
910000
0338.09.2016
Viettel
910000
0336.76.2016
Viettel
910000
0869.37.2016
Viettel
910000
0385.45.2016
Viettel
910000
0332.80.2016
Viettel
910000
0366.53.2016
Viettel
910000
0398.76.2016
Viettel
910000
0375.54.2016
Viettel
910000
0329.63.2016
Viettel
910000
0327.61.2016
Viettel
910000
0327.80.2016
Viettel
910000
0376.98.2016
Viettel
910000
0336.55.2016
Viettel
910000
0866.76.2016
Viettel
910000
0383.55.2016
Viettel
910000
0329.85.2016
Viettel
910000
0398.06.2016
Viettel
910000
0329.26.2016
Viettel
910000
0397.57.2016
Viettel
910000
0378.96.2016
Viettel
910000
0377.72.2016
Viettel
910000
0869.96.2016
Viettel
910000
0969.57.2016
Viettel
4350000
0339.68.2016
Viettel
910000
0378.36.2016
Viettel
910000
0338.11.2016
Viettel
910000
0366.25.2016
Viettel
910000
0367.73.2016
Viettel
910000
0365.45.2016
Viettel
910000
0865.32.2016
Viettel
910000
0345.29.2016
Viettel
910000
0336.58.2016
Viettel
910000
0358.51.2016
Viettel
910000
0343.00.2016
Viettel
980000
0329.15.2016
Viettel
910000
0388.35.2016
Viettel
910000
0378.80.2016
Viettel
910000
0378.09.2016
Viettel
910000
0373.65.2016
Viettel
910000
0395.67.2016
Viettel
910000
0368.87.2016
Viettel
910000
0329.36.2016
Viettel
910000
0349.29.2016
Viettel
910000
0373.80.2016
Viettel
910000
0326.77.2016
Viettel
910000
0867.74.2016
Viettel
910000
0357.65.2016
Viettel
910000
0337.82.2016
Viettel
910000
0336.95.2016
Viettel
910000
0352.58.2016
Viettel
910000
0337.37.2016
Viettel
910000
0335.68.2016
Viettel
910000
1