Sim Năm Sinh 2012

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0828.19.09.12
Vinaphone
910000
0797.00.2012
Mobifone
1830000
0848.17.02.12
Vinaphone
840000
0889.08.09.12
Vinaphone
910000
0857.28.06.12
Vinaphone
770000
0377.04.1212
Viettel
980000
0335.12.12.12
Viettel
45000000
070.73.11112
Mobifone
2130000
0934.07.12.12
Mobifone
2280000
0773.17.08.12
Mobifone
1100000
0784.73.2012
Mobifone
1830000
0786.10.11.12
Mobifone
5800000
0773.021.012
Mobifone
770000
0931.17.12.12
Mobifone
2600000
0387.22.2012
Viettel
2130000
0853.10.11.12
Vinaphone
3300000
0707.33.2012
Mobifone
3300000
0369.74.2012
Viettel
1830000
0365.29.2012
Viettel
1830000
0846.22.03.12
Vinaphone
770000
0343.58.2012
Viettel
1830000
0786.28.12.12
Mobifone
1100000
0786.012.012
Mobifone
16000000
0813.26.08.12
Vinaphone
770000
0773.02.12.12
Mobifone
1600000
0888.23.02.12
Vinaphone
840000
0764.012.012
Mobifone
16000000
0813.27.06.12
Vinaphone
770000
0888.16.09.12
Vinaphone
840000
0764.99.2012
Mobifone
2130000
0775.02.02.12
Mobifone
1100000
0909.37.2012
Mobifone
5000000
0785.70.2012
Mobifone
880000
0933.20.06.12
Mobifone
910000
0793.87.2012
Mobifone
1290000
0937.14.08.12
Mobifone
1100000
0786.29.2012
Mobifone
1290000
0786.25.2012
Mobifone
1290000
0783.21.1212
Mobifone
1860000
0933.26.03.12
Mobifone
910000
0793.75.2012
Mobifone
1290000
0786.77.2012
Mobifone
1860000
0937.16.07.12
Mobifone
910000
0937.200.112
Mobifone
950000
0937.26.02.12
Mobifone
950000
0937.08.02.12
Mobifone
1680000
0931.20.06.12
Mobifone
880000
0783.39.2012
Mobifone
1290000
0783.45.2012
Mobifone
1290000
0793.76.2012
Mobifone
1290000
0937.28.03.12
Mobifone
880000
0931.27.06.12
Mobifone
950000
0793.86.2012
Mobifone
1290000
0786.31.2012
Mobifone
1290000
0786.14.2012
Mobifone
1290000
0783.36.2012
Mobifone
1290000
0792.51.2012
Mobifone
1290000
0783.27.2012
Mobifone
1290000
0786.69.2012
Mobifone
1640000
0933.25.07.12
Mobifone
980000
0937.26.04.12
Mobifone
1020000
0785.46.2012
Mobifone
1290000
0937.02.04.12
Mobifone
950000
0797.83.2012
Mobifone
1290000
0908.27.03.12
Mobifone
1100000
0933.15.07.12
Mobifone
880000
0933.12.05.12
Mobifone
1290000
0908.19.01.12
Mobifone
1100000
0908.15.01.12
Mobifone
1180000
09.08.03.09.12
Mobifone
1750000
0937.47.2012
Mobifone
1330000
0793.45.2012
Mobifone
1290000
0937.22.09.12
Mobifone
880000
0933.26.05.12
Mobifone
880000
0785.05.1212
Mobifone
1290000
0908.15.03.12
Mobifone
880000
0908.11.06.12
Mobifone
1250000
0785.64.2012
Mobifone
1290000
0908.21.07.12
Mobifone
1100000
0798.13.2012
Mobifone
1290000
0785.50.2012
Mobifone
880000
0799.96.2012
Mobifone
1290000
0785.74.2012
Mobifone
1290000
0931.24.02.12
Mobifone
910000
0785.34.2012
Mobifone
1290000
0937.29.04.12
Mobifone
910000
0937.18.02.12
Mobifone
950000
0931.25.06.12
Mobifone
950000
0785.91.2012
Mobifone
1290000
0898.75.2012
Mobifone
1290000
0931.26.08.12
Mobifone
880000
0901.26.03.12
Mobifone
950000
0792.71.2012
Mobifone
1290000
0785.89.2012
Mobifone
1640000
0792.42.2012
Mobifone
1290000
0798.77.2012
Mobifone
1860000
0937.15.02.12
Mobifone
880000
0797.58.2012
Mobifone
1290000
0908.20.03.12
Mobifone
950000
0908.22.07.12
Mobifone
1100000
0786.13.2012
Mobifone
1290000
0785.66.2012
Mobifone
1860000
0933.05.07.12
Mobifone
1250000
0797.42.2012
Mobifone
1290000
0793.48.2012
Mobifone
1290000
0931.23.08.12
Mobifone
1100000
0937.23.02.12
Mobifone
1100000
0786.63.2012
Mobifone
1290000
0797.69.2012
Mobifone
1860000
0931.28.06.12
Mobifone
1100000
0937.06.05.12
Mobifone
950000
0937.04.05.12
Mobifone
910000
0786.11.2012
Mobifone
1640000
0798.311112
Mobifone
1640000
0937.21.04.12
Mobifone
1100000
0937.3.2.2012
Mobifone
1900000
0931.21.08.12
Mobifone
1020000
0937.10.03.12
Mobifone
950000
0792.88.2012
Mobifone
1290000
0933.16.07.12
Mobifone
950000
0931.27.03.12
Mobifone
980000
0896.87.2012
Mobifone
1290000
0785.011.012
Mobifone
1860000
0783.24.2012
Mobifone
1290000
0783.58.2012
Mobifone
1290000
0937.12.03.12
Mobifone
1290000
0931.25.07.12
Mobifone
910000
0933.7.2.2012
Mobifone
1940000
0931.26.06.12
Mobifone
980000
0933.14.09.12
Mobifone
950000
0792.34.2012
Mobifone
1290000
0931.22.06.12
Mobifone
880000
0937.02.06.12
Mobifone
910000
0933.08.1112
Mobifone
1640000
0937.070.212
Mobifone
1750000
0785.14.2012
Mobifone
1290000
0785.53.2012
Mobifone
1290000
0783.61.2012
Mobifone
1290000
0937.16.01.12
Mobifone
910000
0785.83.2012
Mobifone
1290000
0899.752.012
Mobifone
770000
0931.26.03.12
Mobifone
880000
0908.19.07.12
Mobifone
910000
0792.57.2012
Mobifone
1290000
0786.06.2012
Mobifone
1290000
0797.78.2012
Mobifone
1640000
0797.45.2012
Mobifone
1290000
0937.290.112
Mobifone
950000
0937.25.01.12
Mobifone
1020000
0786.61.2012
Mobifone
1290000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới