Sim Năm Sinh 2008

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0382.36.2008
Viettel
950000
0393.46.2008
Viettel
910000
0866.14.2008
Viettel
910000
0347.77.2008
Viettel
910000
0369.07.2008
Viettel
910000
0356.01.2008
Viettel
910000
0328.19.2008
Viettel
910000
0377.71.2008
Viettel
910000
0378.12.2008
Viettel
910000
0389.53.2008
Viettel
910000
0869.20.2008
Viettel
910000
0364.16.2008
Viettel
910000
0329.53.2008
Viettel
910000
0969.74.2008
Viettel
4380000
0337.19.2008
Viettel
910000
0363.05.2008
Viettel
910000
0389.32.2008
Viettel
910000
0379.65.2008
Viettel
910000
0362.29.2008
Viettel
910000
0338.71.2008
Viettel
910000
0373.83.2008
Viettel
910000
0365.59.2008
Viettel
910000
0962.94.2008
Viettel
4380000
0398.78.2008
Viettel
950000
0334.48.2008
Viettel
1960000
0977.56.2008
Viettel
6290000
0967.34.2008
Viettel
4750000
0356.16.2008
Viettel
945000
0987.33.2008
Viettel
7670000
0965.47.2008
Viettel
3320000
0869.86.2008
Viettel
2350000
0865.6.1.2008
Viettel
4080000
098.26.9.2008
Viettel
7730000
0985.77.2008
Viettel
5890000
0965.18.2008
Viettel
4960000
0964.4.3.2008
Viettel
2390000
0329.13.2008
Viettel
1930000
0327.42.2008
Viettel
945000
096.18.7.2008
Viettel
6010000
0965.07.2008
Viettel
6020000
096.24.2.2008
Viettel
8280000
0386.62.2008
Viettel
945000
0383.50.2008
Viettel
945000
0989.94.2008
Viettel
4270000
0988.52.2008
Viettel
6810000
0966.31.2008
Viettel
6310000
0377.25.2008
Viettel
1930000
0353.73.2008
Viettel
945000
0973.47.2008
Viettel
3410000
0967.66.2008
Viettel
8080000
0969.27.2008
Viettel
6040000
0969.57.2008
Viettel
6030000
0984.38.2008
Viettel
3490000
0334.82.2008
Viettel
1990000
0983.4.8.2008
Viettel
4840000
0372.95.2008
Viettel
2390000
098.17.6.2008
Viettel
6460000
0987.65.2008
Viettel
7940000
096.25.5.2008
Viettel
9410000
0334.96.2008
Viettel
1940000
0975.51.2008
Viettel
5260000
0334.05.2008
Viettel
945000
098.13.6.2008
Viettel
7690000
0868.22.2008
Viettel
6050000
096.22.4.2008
Viettel
6010000
0358.71.2008
Viettel
980000
037.29.7.2008
Viettel
2100000
0367.23.2008
Viettel
903000
0344.76.2008
Viettel
1325000
097.161.2008
Viettel
5550000
0339.3.7.2008
Viettel
1167500
0346.37.2008
Viettel
1100000
0345.4.1.2008
Viettel
1600000
0354.71.2008
Viettel
903000
0364.58.2008
Viettel
1250000
0343.77.2008
Viettel
1100000
0368.77.2008
Viettel
1600000
039.24.7.2008
Viettel
2250000
0397.8.2.2008
Viettel
1100000
0374.43.2008
Viettel
1100000
032.796.2008
Viettel
1100000
0399.61.2008
Viettel
1250000
039.26.4.2008
Viettel
2100000
039.245.2008
Viettel
2110000
034.306.2008
Viettel
2110000
0359.7.1.2008
Viettel
980000
0337.40.2008
Viettel
903000
0373.86.2008
Viettel
1700000
097.215.2008
Viettel
5400000
0393.54.2008
Viettel
1137500
0345.21.2008
Viettel
2100000
0338.74.2008
Viettel
1015000
0397.33.2008
Viettel
1182500
0393.5.7.2008
Viettel
1440000
0355.27.2008
Viettel
1100000
039.585.2008
Viettel
1302500
036.505.2008
Viettel
1600000
0337.50.2008
Viettel
840000
0356.04.2008
Viettel
1325000
0362.90.2008
Viettel
938000
036.29.4.2008
Viettel
2250000
0359.4.3.2008
Viettel
1100000
0347.00.2008
Viettel
903000
0365.6.1.2008
Viettel
1100000
0387.43.2008
Viettel
1100000
0333.4.9.2008
Viettel
1600000
0363.40.2008
Viettel
903000
0328.4.9.2008
Viettel
945000
039.7.02.2008
Viettel
1100000
097.174.2008
Viettel
5550000
039.274.2008
Viettel
2100000
0375.03.2008
Viettel
1250000
0329.43.2008
Viettel
1100000
0386.2.7.2008
Viettel
1287500
0378.37.2008
Viettel
1100000
0398.57.2008
Viettel
1440000
0364.18.2008
Viettel
945000
034.987.2008
Viettel
903000
035.909.2008
Viettel
2800000
0378.27.2008
Viettel
1100000
032.993.2008
Viettel
1167500
0338.4.1.2008
Viettel
903000
0374.2.9.2008
Viettel
1137500
033.959.2008
Viettel
1870000
0369.76.2008
Viettel
1325000
0347.39.2008
Viettel
980000
035.424.2008
Viettel
903000
0327.16.2008
Viettel
931000
097.125.2008
Viettel
6100000
0395.5.4.2008
Viettel
875000
0393.96.2008
Viettel
1325000
0339.4.8.2008
Viettel
1137500
0389.6.4.2008
Viettel
1100000
0335.73.2008
Viettel
1100000
0367.41.2008
Viettel
840000
0344.94.2008
Viettel
910000
035.23.9.2008
Viettel
2500000
03.87.87.2008
Viettel
2100000
0967.14.2008
Viettel
1700000
0375.4.9.2008
Viettel
945000
0354.3.8.2008
Viettel
861000
0384.16.2008
Viettel
903000
0397.58.2008
Viettel
1250000
0336.81.2008
Viettel
1100000
0399.73.2008
Viettel
1100000
0396.43.2008
Viettel
1100000
035.27.1.2008
Viettel
2100000
0365.60.2008
Viettel
910000
0375.77.2008
Viettel
1100000
0346.76.2008
Viettel
1325000
1