Sim Năm Sinh 2005

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0334.70.2005
Viettel
860000
0326.76.2005
Viettel
1330000
0355.71.2005
Viettel
1020000
0353.34.2005
Viettel
900000
0377.85.2005
Viettel
1560000
0364.71.2005
Viettel
930000
0354.7.3.2005
Viettel
950000
0356.54.2005
Viettel
1100000
0328.17.2005
Viettel
1250000
0339.28.2005
Viettel
1750000
0345.5.1.2005
Viettel
1750000
0384.82.2005
Viettel
1170000
033.281.2005
Viettel
2130000
0387.66.2005
Viettel
1330000
0344.90.2005
Viettel
930000
0354.83.2005
Viettel
1100000
0349.4.5.2005
Viettel
1100000
0348.01.2005
Viettel
1330000
097.163.2005
Viettel
5600000
0347.92.2005
Viettel
910000
0377.80.2005
Viettel
930000
034.2.50.2005
Viettel
930000
0335.30.2005
Viettel
930000
0379.7.6.2005
Viettel
1330000
039.4.02.2005
Viettel
1100000
036.24.9.2005
Viettel
2200000
0354.27.2005
Viettel
900000
034.25.9.2005
Viettel
2130000
09.6898.2005
Viettel
4500000
0358.4.9.2005
Viettel
950000
0325.55.2005
Viettel
8000000
0867.15.2005
Viettel
2800000
0862.53.2005
Viettel
2800000
0866.42.2005
Viettel
2050000
0869.48.2005
Viettel
2050000
0974.60.2005
Viettel
4000000
0963.14.2005
Viettel
3000000
0867.35.2005
Viettel
2800000
0964.53.2005
Viettel
4000000
0867.34.2005
Viettel
2050000
0862.64.2005
Viettel
2050000
0869.43.2005
Viettel
2050000
0869.51.2005
Viettel
2050000
0862.44.2005
Viettel
2050000
0862.40.2005
Viettel
2050000
0868.14.2005
Viettel
2050000
0867.62.2005
Viettel
2800000
0862.25.2005
Viettel
4000000
0869.64.2005
Viettel
2050000
0333.99.2005
Viettel
5000000
0866.46.2005
Viettel
2050000
0964.60.2005
Viettel
2500000
0868.04.2005
Viettel
2050000
0869.40.2005
Viettel
2050000
0869.46.2005
Viettel
2050000
0862.48.2005
Viettel
2050000
0862.34.2005
Viettel
3000000
0969.41.2005
Viettel
3000000
0866.66.2005
Viettel
25000000
0862.43.2005
Viettel
2000000
0862.94.2005
Viettel
2050000
0984.28.2005
Viettel
3000000
0866.07.2005
Viettel
2800000
0867.86.2005
Viettel
2800000
0865.34.2005
Viettel
2000000
0866.34.2005
Viettel
2050000
0964.91.2005
Viettel
2500000
0359.26.2005
Viettel
2050000
0965.64.2005
Viettel
3000000
0869.42.2005
Viettel
2050000
0867.88.2005
Viettel
2800000
0867.77.2005
Viettel
8000000
0867.89.2005
Viettel
15000000
0866.49.2005
Viettel
2050000
0862.45.2005
Viettel
2050000
0862.04.2005
Viettel
2050000
0869.37.2005
Viettel
2800000
0968.80.2005
Viettel
3500000
0868.48.2005
Viettel
2050000
0862.49.2005
Viettel
2050000
0862.37.2005
Viettel
2800000
0974.93.2005
Viettel
3000000
0865.55.2005
Viettel
8000000
0862.51.2005
Viettel
2800000
0964.01.2005
Viettel
4000000
08.6543.2005
Viettel
5000000
0869.49.2005
Viettel
2050000
0866.23.2005
Viettel
2800000
0867.30.2005
Viettel
2050000
0333.68.2005
Viettel
5000000
0962.70.2005
Viettel
3000000
0868.24.2005
Viettel
2050000
0869.53.2005
Viettel
2050000
0867.24.2005
Viettel
2050000
0862.42.2005
Viettel
2050000
0862.54.2005
Viettel
2050000
0862.90.2005
Viettel
2800000
0969.45.2005
Viettel
3000000
0868.37.2005
Viettel
2800000
0862.28.2005
Viettel
4000000
0869.70.2005
Viettel
2050000
0869.55.2005
Viettel
2800000
0867.39.2005
Viettel
3000000
0867.20.2005
Viettel
2800000
0974.85.2005
Viettel
3000000
0986.48.2005
Viettel
4000000
0973.53.2005
Viettel
4000000
0869.47.2005
Viettel
2000000
0862.74.2005
Viettel
2050000
0984.27.2005
Viettel
3000000
0868.47.2005
Viettel
2050000
0868.64.2005
Viettel
2050000
0869.54.2005
Viettel
2050000
0862.24.2005
Viettel
2050000
0862.84.2005
Viettel
2050000
0862.01.2005
Viettel
2800000
0328.88.2005
Viettel
10000000
0869.45.2005
Viettel
2050000
0868.75.2005
Viettel
2800000
0862.41.2005
Viettel
2050000
0867.31.2005
Viettel
2050000
0866.40.2005
Viettel
2050000
0862.47.2005
Viettel
2050000
0869.41.2005
Viettel
2000000
0976.47.2005
Viettel
3000000
0865.77.2005
Viettel
2800000
0984.49.2005
Viettel
3000000
0869.71.2005
Viettel
2050000
0862.55.2005
Viettel
4000000
0964.02.2005
Viettel
2500000
0869.58.2005
Viettel
3000000
0862.14.2005
Viettel
2050000
0976.90.2005
Viettel
3500000
0777.03.2005
Mobifone
2200000
0778.09.2005
Mobifone
2200000
0775.06.2005
Mobifone
2200000
0773.01.2005
Mobifone
2200000
0798.12.2005
Mobifone
2200000
0705.59.2005
Mobifone
630000
07.07.07.2005
Mobifone
39900000
0779.07.2005
Mobifone
2200000
0775.03.2005
Mobifone
2200000
089.888.2005
Mobifone
9900000
0775.01.2005
Mobifone
2200000
0797.07.2005
Mobifone
2200000
077.888.2005
Mobifone
9900000
0789.89.2005
Mobifone
9900000
0786.78.2005
Mobifone
2500000
0703.07.2005
Mobifone
5900000
0764.44.2005
Mobifone
2200000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646

1