Sim Năm Sinh 2005

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0866.71.2005
Viettel
1500000
097.456.2005
Viettel
8080000
097.14.6.2005
Viettel
5740000
0869.77.2005
Viettel
3190000
098.365.2005
Viettel
7540000
0965.59.2005
Viettel
6010000
098.10.3.2005
Viettel
7510000
0978.22.2005
Viettel
7460000
0977.71.2005
Viettel
5750000
096.25.2.2005
Viettel
9190000
0356.97.2005
Viettel
1990000
098.157.2005
Viettel
6010000
086.8.05.2005
Viettel
5120000
0869.16.2005
Viettel
3410000
096.3.09.2005
Viettel
8240000
0989.07.2005
Viettel
5120000
097.15.5.2005
Viettel
5740000
0978.8.4.2005
Viettel
5230000
096.16.6.2005
Viettel
18700000
0978.64.2005
Viettel
3050000
0334.48.2005
Viettel
1990000
0988.01.2005
Viettel
11600000
0983.18.2005
Viettel
6460000
0867.67.2005
Viettel
4090000
098.10.6.2005
Viettel
7690000
0326.38.2005
Viettel
945000
0969.59.2005
Viettel
6020000
0989.21.2005
Viettel
7690000
0334.96.2005
Viettel
1950000
0969.85.2005
Viettel
6180000
0328.22.2005
Viettel
1475000
0946.68.2005
Vinaphone
4500000
0963.94.2005
Viettel
3390000
0342.53.2005
Viettel
945000
0369.38.2005
Viettel
3040000
0977.46.2005
Viettel
3290000
0334.82.2005
Viettel
1925000
096.15.7.2005
Viettel
6070000
0378.91.2005
Viettel
945000
0966.36.2005
Viettel
8280000
0968.96.2005
Viettel
6010000
0978.45.2005
Viettel
4160000
0989.63.2005
Viettel
5140000
0989.39.2005
Viettel
11100000
0394.62.2005
Viettel
1990000
096.468.2005
Viettel
8820000
097.193.2005
Viettel
5750000
0865.5.1.2005
Viettel
4090000
0985.24.2005
Viettel
4280000
0329.13.2005
Viettel
1990000
0989.94.2005
Viettel
4540000
0393.07.2005
Viettel
1990000
0962.91.2005
Viettel
6180000
097.5.02.2005
Viettel
5730000
096.16.5.2005
Viettel
7880000
098.19.7.2005
Viettel
6290000
0348.01.2005
Viettel
1325000
0353.60.2005
Viettel
931000
039.818.2005
Viettel
1300000
0358.4.9.2005
Viettel
945000
0379.7.6.2005
Viettel
1325000
0374.85.2005
Viettel
1100000
0394.78.2005
Viettel
931000
0326.76.2005
Viettel
1325000
0348.90.2005
Viettel
931000
0367.35.2005
Viettel
1370000
0394.52.2005
Viettel
1137500
034.2.50.2005
Viettel
938000
033.808.2005
Viettel
2100000
034.28.5.2005
Viettel
2100000
0376.27.2005
Viettel
980000
034.27.5.2005
Viettel
2100000
0379.02.2005
Viettel
1440000
0353.24.2005
Viettel
910000
0379.7.4.2005
Viettel
910000
035793.2005
Viettel
1600000
0335.30.2005
Viettel
931000
0374.87.2005
Viettel
945000
03.75.76.2005
Viettel
1325000
0384.9.2.2005
Viettel
945000
035.909.2005
Viettel
2800000
0342.60.2005
Viettel
861000
0377.85.2005
Viettel
1355000
0369.76.2005
Viettel
1325000
0343.14.2005
Viettel
1100000
0373.95.2005
Viettel
1100000
033.24.7.2005
Viettel
2100000
0337.15.2005
Viettel
1325000
0377.52.2005
Viettel
1182500
033880.2005
Viettel
1100000
0327.96.2005
Viettel
1100000
0328.90.2005
Viettel
931000
033.796.2005
Viettel
1100000
0364.91.2005
Viettel
903000
0354.83.2005
Viettel
1100000
0383.54.2005
Viettel
1137500
097.244.2005
Viettel
5550000
0356.54.2005
Viettel
1100000
0328.23.2005
Viettel
1400000
0395.38.2005
Viettel
1250000
0394.85.2005
Viettel
1100000
0388.1.4.2005
Viettel
1325000
0328.17.2005
Viettel
1250000
0387.66.2005
Viettel
1325000
036.24.9.2005
Viettel
2110000
0387.02.2005
Viettel
1100000
0328.29.2005
Viettel
1600000
0347.92.2005
Viettel
910000
0348.69.2005
Viettel
1100000
0372.70.2005
Viettel
861000
096.186.2005
Viettel
6600000
0373.67.2005
Viettel
1325000
0384.13.2005
Viettel
980000
0375.642005
Viettel
931000
0344.90.2005
Viettel
931000
034.292.2005
Viettel
1015000
034.25.9.2005
Viettel
2100000
0354.27.2005
Viettel
903000
0327.43.2005
Viettel
938000
037.567.2005
Viettel
3300000
0377.3.4.2005
Viettel
903000
0338.35.2005
Viettel
1600000
0367.60.2005
Viettel
931000
0359.13.2005
Viettel
980000
0358.4.5.2005
Viettel
1100000
034.7.04.2005
Viettel
861000
0369.50.2005
Viettel
966000
036.283.2005
Viettel
2100000
0365.7.6.2005
Viettel
1325000
0347.8.5.2005
Viettel
1100000
0379.5.4.2005
Viettel
1100000
037.202.2005
Viettel
2100000
098.12.4.2005
Viettel
5550000
0367.48.2005
Viettel
903000
0384.01.2005
Viettel
1325000
0353.34.2005
Viettel
903000
0328.81.2005
Viettel
945000
0356.4.9.2005
Viettel
931000
0327.13.2005
Viettel
980000
0326.74.2005
Viettel
903000
0398.5.3.2005
Viettel
1100000
034.26.1.2005
Viettel
2100000
096.14.9.2005
Viettel
5550000
0338.4.1.2005
Viettel
903000
0383.48.2005
Viettel
1100000
0328.4.2.2005
Viettel
910000
098.243.2005
Viettel
5550000
0359.48.2005
Viettel
910000
0349.30.2005
Viettel
931000
0348.64.2005
Viettel
931000
1