Sim Năm Sinh 2002

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0971.75.2002
Viettel
5000000
0924.84.2002
Vietnamobile
1500000
0925.15.2002
Vietnamobile
2400000
0925.42.2002
Vietnamobile
1500000
0926.53.2002
Vietnamobile
2400000
08.22.34.2002
Vinaphone
4100000
0929.57.2002
Vietnamobile
2400000
0929.75.2002
Vietnamobile
2400000
0911.68.2002
Vinaphone
6300000
092.23.5.2002
Vietnamobile
4000000
0925.54.2002
Vietnamobile
1500000
0352.59.2002
Viettel
3500000
0961.21.2002
Viettel
5000000
0924.43.2002
Vietnamobile
1500000
094.26.6.2002
Vinaphone
3500000
0929.43.2002
Vietnamobile
1500000
0977.35.2002
Viettel
5000000
0963.28.2002
Viettel
5000000
0972.83.2002
Viettel
5000000
092.11.6.2002
Vietnamobile
4000000
0799.81.2002
Mobifone
1100000
0973.98.2002
Viettel
5000000
092.18.4.2002
Vietnamobile
3000000
0989.49.2002
Viettel
5000000
039.25.4.2002
Viettel
3500000
0926.16.2002
Vietnamobile
2400000
09.16.10.2002
Vinaphone
10000000
097.28.9.2002
Viettel
7500000
0926.74.2002
Vietnamobile
910000
0929.15.2002
Vietnamobile
2400000
0971.41.2002
Viettel
5000000
092.24.8.2002
Vietnamobile
3000000
0867.93.2002
Viettel
2200000
0924.41.2002
Vietnamobile
910000
0929.66.2002
Vietnamobile
3000000
0924.74.2002
Vietnamobile
910000
0975.83.2002
Viettel
4000000
0929.31.2002
Vietnamobile
2400000
0395.41.2002
Viettel
1175000
0924.53.2002
Vietnamobile
1500000
0983.51.2002
Viettel
4000000
0898.12.2002
Mobifone
3000000
0966.51.2002
Viettel
4000000
0362.14.2002
Viettel
3500000
0372.88.2002
Viettel
3500000
0342.53.2002
Viettel
3500000
0328.03.2002
Viettel
6900000
0961.17.2002
Viettel
5000000
09.11.01.2002
Vinaphone
10000000
079.22.8.2002
Mobifone
3500000
0928.48.2002
Vietnamobile
1500000
0965.78.2002
Viettel
4000000
0929.39.2002
Vietnamobile
2400000
0929.72.2002
Vietnamobile
2400000
0924.45.2002
Vietnamobile
1500000
039.23.8.2002
Viettel
3500000
0923.16.2002
Vietnamobile
2400000
0967.05.2002
Viettel
4000000
0925.77.2002
Vietnamobile
3000000
091.19.1.2002
Vinaphone
4500000
091.19.6.2002
Vinaphone
4500000
096.27.4.2002
Viettel
4190000
0946.95.2002
Vinaphone
2750000
0946.97.2002
Vinaphone
2760000
0366.6.1.2002
Viettel
5230000
098.177.2002
Viettel
5960000
0961.75.2002
Viettel
6290000
0987.28.2002
Viettel
6460000
039.23.1.2002
Viettel
4960000
097.15.7.2002
Viettel
6180000
0334.96.2002
Viettel
1990000
0965.46.2002
Viettel
2670000
0329.13.2002
Viettel
1970000
0989.64.2002
Viettel
6180000
0976.33.2002
Viettel
8830000
0979.37.2002
Viettel
5230000
0964.66.2002
Viettel
5560000
0359.6.8.2002
Viettel
4970000
096.5.08.2002
Viettel
6020000
098.7.03.2002
Viettel
14300000
0964.09.2002
Viettel
4490000
0868.55.2002
Viettel
4970000
0869.16.2002
Viettel
2630000
0977.31.2002
Viettel
4270000
0869.19.2002
Viettel
3490000
0961.07.2002
Viettel
6310000
0967.38.2002
Viettel
5090000
0985.1.7.2002
Viettel
6260000
096.168.2002
Viettel
14300000
0963.80.2002
Viettel
5120000
0356.9.3.2002
Viettel
4190000
0965.99.2002
Viettel
9410000
0986.4.8.2002
Viettel
6560000
0969.82.2002
Viettel
6020000
096.12.9.2002
Viettel
8080000
0377.25.2002
Viettel
1990000
0983.57.2002
Viettel
6180000
098.15.1.2002
Viettel
7250000
0983.24.2002
Viettel
5390000
0906.93.2002
Mobifone
1940000
0906.81.2002
Mobifone
1990000
0708.20.2002
Mobifone
2890000
0906.90.2002
Mobifone
1920000
0906.82.2002
Mobifone
2000000
0764.20.2002
Mobifone
1980000
090.386.2002
Mobifone
2750000
097.13.2.2002
Viettel
5550000
0363.52.2002
Viettel
2110000
098.133.2002
Viettel
7000000
097.15.3.2002
Viettel
5550000
0384.66.2002
Viettel
1600000
0387.24.2002
Viettel
1600000
0373.62.2002
Viettel
1600000
0337.88.2002
Viettel
2100000
035.474.2002
Viettel
1440000
0374.3.8.2002
Viettel
1362500
097.266.2002
Viettel
6600000
097.18.4.2002
Viettel
5550000
0379.39.2002
Viettel
2400000
096.251.2002
Viettel
5550000
0386.39.2002
Viettel
2400000
0373.99.2002
Viettel
3100000
035.267.2002
Viettel
2100000
096.164.2002
Viettel
5550000
035.909.2002
Viettel
2800000
036.799.2002
Viettel
3100000
037.274.2002
Viettel
2100000
097.196.2002
Viettel
5550000
035.7.06.2002
Viettel
1600000
0374.2.7.2002
Viettel
1362500
097.194.2002
Viettel
5200000
035.244.2002
Viettel
2100000
0389.43.2002
Viettel
1600000
0378.70.2002
Viettel
1167500
0973.74.2002
Viettel
5000000
0862.89.2002
Viettel
6000000
0862.25.2002
Viettel
6000000
0865.67.2002
Viettel
10000000
0865.68.2002
Viettel
6000000
0967.49.2002
Viettel
5000000
0862.88.2002
Viettel
6000000
0964.13.2002
Viettel
4000000
0335.55.2002
Viettel
8000000
0867.88.2002
Viettel
5000000
0862.39.2002
Viettel
6000000
0974.84.2002
Viettel
5000000
0865.66.2002
Viettel
6000000
0865.99.2002
Viettel
6000000
0862.55.2002
Viettel
6000000
0867.79.2002
Viettel
5000000
1