Sim Năm Sinh 2001

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
097.29.7.2001
Viettel
6180000
098.115.2001
Viettel
6180000
0989.6.4.2001
Viettel
5230000
0975.71.2001
Viettel
5230000
096.27.6.2001
Viettel
6130000
0948.52.2001
Vinaphone
2420000
096.16.3.2001
Viettel
6250000
096.117.2001
Viettel
5860000
096.15.1.2001
Viettel
5890000
0326.01.2001
Viettel
5920000
0353.3.5.2001
Viettel
3030000
096.15.3.2001
Viettel
6230000
098.474.2001
Viettel
4990000
097.18.7.2001
Viettel
5890000
0327.23.2001
Viettel
2380000
0334.96.2001
Viettel
1970000
096.189.2001
Viettel
8990000
0978.5.4.2001
Viettel
4090000
098.3.01.2001
Viettel
9030000
0967.55.2001
Viettel
6130000
0334.48.2001
Viettel
1925000
096.568.2001
Viettel
15000000
097.18.5.2001
Viettel
5550000
0367.43.2001
Viettel
1400000
037.28.5.2001
Viettel
2100000
0366.10.2001
Viettel
3550000
096.126.2001
Viettel
5550000
035.28.5.2001
Viettel
2100000
0961.88.2001
Viettel
7300000
0347.2.4.2001
Viettel
1362500
0336.7.4.2001
Viettel
1440000
0334.3.9.2001
Viettel
1355000
098.162.2001
Viettel
6100000
097.279.2001
Viettel
6100000
034.299.2001
Viettel
2250000
038.24.3.2001
Viettel
2100000
097.277.2001
Viettel
6600000
033.276.2001
Viettel
2100000
0963.77.2001
Viettel
4150000
03.25.01.2001
Viettel
5550000
098.24.9.2001
Viettel
5550000
0363.54.2001
Viettel
1600000
096.181.2001
Viettel
5700000
096.179.2001
Viettel
6000000
0347.42.2001
Viettel
1167500
096.939.2001
Viettel
5600000
098.12.6.2001
Viettel
5550000
0981.86.2001
Viettel
9300000
0971.80.2001
Viettel
5000000
0868.55.2001
Viettel
6000000
0862.69.2001
Viettel
6000000
0866.11.2001
Viettel
6000000
0866.16.2001
Viettel
6000000
0984.96.2001
Viettel
5000000
0862.89.2001
Viettel
6000000
0983.70.2001
Viettel
4500000
0865.59.2001
Viettel
6000000
0869.33.2001
Viettel
6000000
0325.55.2001
Viettel
5000000
0865.58.2001
Viettel
6000000
0867.79.2001
Viettel
6000000
0979.24.2001
Viettel
6000000
0971.64.2001
Viettel
5000000
0862.88.2001
Viettel
6000000
0398.68.2001
Viettel
5000000
0981.40.2001
Viettel
5000000
0985.90.2001
Viettel
5000000
0963.20.2001
Viettel
5000000
0326.79.2001
Viettel
2500000
0869.69.2001
Viettel
10000000
0869.79.2001
Viettel
5000000
0867.89.2001
Viettel
25000000
0865.95.2001
Viettel
6000000
0862.92.2001
Viettel
6000000
0385.35.2001
Viettel
2050000
0963.24.2001
Viettel
5000000
0862.62.2001
Viettel
6000000
0974.23.2001
Viettel
5000000
0969.40.2001
Viettel
5000000
0394.56.2001
Viettel
3000000
0869.88.2001
Viettel
6000000
0862.99.2001
Viettel
6000000
0865.85.2001
Viettel
6000000
0862.55.2001
Viettel
6000000
0868.69.2001
Viettel
6000000
0964.20.2001
Viettel
5000000
0978.75.2001
Viettel
5000000
0868.39.2001
Viettel
6000000
0868.79.2001
Viettel
6000000
0862.86.2001
Viettel
6000000
0867.77.2001
Viettel
8000000
0862.26.2001
Viettel
6000000
0866.33.2001
Viettel
6000000
0862.28.2001
Viettel
6000000
0866.26.2001
Viettel
6000000
089862.2001
Mobifone
1500000
070595.2001
Mobifone
1500000
076314.2001
Mobifone
1420000
076313.2001
Mobifone
1400000
089650.2001
Mobifone
1500000
077858.2001
Mobifone
1500000
077334.2001
Mobifone
1500000
077852.2001
Mobifone
1500000
077330.2001
Mobifone
1400000
089861.2001
Mobifone
1500000
070525.2001
Mobifone
1500000
076315.2001
Mobifone
1500000
077629.2001
Mobifone
1500000
070526.2001
Mobifone
1500000
076310.2001
Mobifone
1450000
070549.2001
Mobifone
1500000
070520.2001
Mobifone
1400000
070528.2001
Mobifone
1500000
090475.2001
Mobifone
1500000
077859.2001
Mobifone
1500000
076303.2001
Mobifone
1410000
0763.002.001
Mobifone
1450000
076312.2001
Mobifone
1450000
070590.2001
Mobifone
1450000
070594.2001
Mobifone
1450000
070545.2001
Mobifone
1500000
070544.2001
Mobifone
1450000
077337.2001
Mobifone
1500000
077626.2001
Mobifone
1500000
077857.2001
Mobifone
1500000
070542.2001
Mobifone
1500000
070547.2001
Mobifone
1500000
077854.2001
Mobifone
1500000
077331.2001
Mobifone
1450000
070593.2001
Mobifone
1500000
077627.2001
Mobifone
1500000
079904.2001
Mobifone
1450000
089860.2001
Mobifone
1500000
078279.2001
Mobifone
1500000
076319.2001
Mobifone
1450000
077850.2001
Mobifone
1400000
077853.2001
Mobifone
1450000
077851.2001
Mobifone
1500000
089963.2001
Mobifone
1500000
0359.49.2001
Viettel
1500000
0359.17.2001
Viettel
1300000
0938.46.2001
Mobifone
2090000
0378.15.2001
Viettel
1300000
0919.29.2001
Vinaphone
10000000
0828.08.2001
Vinaphone
5300000
0813.07.2001
Vinaphone
5300000
0911.28.2001
Vinaphone
3000000
0919.68.2001
Vinaphone
6000000
0947.38.2001
Vinaphone
1190000
0812.09.2001
Vinaphone
9000000
1