Sim Năm Sinh 1999

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0827.59.1999
Vinaphone
7000000
0837.59.1999
Vinaphone
4600000
0859.97.1999
Vinaphone
6500000
0832.05.1999
Vinaphone
5500000
0365.03.1999
Viettel
9900000
0817.48.1999
Vinaphone
5000000
0814.67.1999
Vinaphone
5000000
0849.36.1999
Vinaphone
3800000
0708.411.999
Mobifone
3300000
0784.49.1999
Mobifone
4300000
0824.47.1999
Vinaphone
5000000
0708.461.999
Mobifone
2900000
0824.431.999
Vinaphone
6500000
0784.96.1999
Mobifone
4700000
0767.30.1999
Mobifone
3725000
0847.58.1999
Vinaphone
5000000
0847.75.1999
Vinaphone
5000000
0396.47.1999
Viettel
7500000
0705.381.999
Mobifone
5500000
0847.35.1999
Vinaphone
5000000
0827.701.999
Vinaphone
6900000
0793.40.1999
Mobifone
4000000
0849.76.1999
Vinaphone
3800000
0708.401.999
Mobifone
3000000
0827.44.1999
Vinaphone
5000000
0814.73.1999
Vinaphone
5000000
0793.47.1999
Mobifone
4300000
0825.161.999
Vinaphone
12900000
0859.08.1999
Vinaphone
8500000
0786.50.1999
Mobifone
4300000
0813.371.999
Vinaphone
7900000
0707.361.999
Mobifone
7500000
0814.94.1999
Vinaphone
3800000
0765.62.1999
Mobifone
5000000
0765.051.999
Mobifone
3100000
0798.58.1999
Mobifone
7000000
0819.47.1999
Vinaphone
5000000
0825.84.1999
Vinaphone
5000000
0846.37.1999
Vinaphone
5000000
0708.441.999
Mobifone
4400000
0826.45.1999
Vinaphone
5000000
0849.73.1999
Vinaphone
3800000
0845.24.1999
Vinaphone
5000000
0859.06.1999
Vinaphone
9500000
0856.811.999
Vinaphone
11900000
0854.67.1999
Vinaphone
5000000
0847.44.1999
Vinaphone
5000000
0847.65.1999
Vinaphone
5000000
0814.47.1999
Vinaphone
5000000
08.22.05.1999
Vinaphone
13900000
0846.52.1999
Vinaphone
5000000
0784.361.999
Mobifone
2900000
0767.431.999
Mobifone
2400000
0766.521.999
Mobifone
3900000
0389.301.999
Viettel
8900000
0835.94.1999
Vinaphone
5000000
0769.74.1999
Mobifone
4300000
08.25.03.1999
Vinaphone
13900000
0784.39.1999
Mobifone
4700000
0843.75.1999
Vinaphone
5000000
0845.43.1999
Vinaphone
5000000
0812.511.999
Vinaphone
11900000
0853.001.999
Vinaphone
5900000
08.26.05.1999
Vinaphone
13900000
0768.02.1999
Mobifone
4700000
0708.85.1999
Mobifone
5300000
0785.97.1999
Mobifone
4700000
0814.52.1999
Vinaphone
5000000
0826.74.1999
Vinaphone
5000000
0708.95.1999
Mobifone
4350000
0785.76.1999
Mobifone
4700000
0708.271.999
Mobifone
4100000
0396.721.999
Viettel
8500000
0819.74.1999
Vinaphone
5000000
0835.47.1999
Vinaphone
5000000
0842.711.999
Vinaphone
8900000
0817.64.1999
Vinaphone
5000000
0847.95.1999
Vinaphone
5000000
0814.38.1999
Vinaphone
5000000
0818.22.1999
Vinaphone
18900000
0814.85.1999
Vinaphone
5000000
0816.47.1999
Vinaphone
5000000
0856.02.1999
Vinaphone
9900000
0815.54.1999
Vinaphone
5000000
0708.561.999
Mobifone
6500000
0843.72.1999
Vinaphone
5000000
0979.75.1999
Viettel
75000000
0364.35.1999
Viettel
6900000
0765.501.999
Mobifone
2800000
0859.461.999
Vinaphone
4500000
0708.97.1999
Mobifone
4350000
0765.071.999
Mobifone
5500000
0844.731.999
Vinaphone
4500000
0703.261.999
Mobifone
4500000
0827.551.999
Vinaphone
10500000
0776.741.999
Mobifone
2800000
0822.70.1999
Vinaphone
6900000
0707.53.1999
Mobifone
3500000
0779.60.1999
Mobifone
5300000
0767.84.1999
Mobifone
3875000
0778.91.1999
Mobifone
11100000
0822.47.1999
Vinaphone
5000000
0855.201.999
Vinaphone
7500000
0338.57.1999
Viettel
11900000
0819.64.1999
Vinaphone
5000000
0767.81.1999
Mobifone
8300000
0776.141.999
Mobifone
5000000
0824.55.1999
Vinaphone
7900000
0847.62.1999
Vinaphone
5000000
0799.76.1999
Mobifone
3725000
0814.45.1999
Vinaphone
5000000
0842.70.1999
Vinaphone
4200000
0708.481.999
Mobifone
4000000
0828.74.1999
Vinaphone
5000000
0829.34.1999
Vinaphone
5000000
0394.061.999
Viettel
8900000
0708.641.999
Mobifone
4000000
0765.531.999
Mobifone
3200000
0814.42.1999
Vinaphone
5000000
0847.14.1999
Vinaphone
5000000
0816.45.1999
Vinaphone
5000000
0847.63.1999
Vinaphone
5000000
0703.221.999
Mobifone
6000000
0812.501.999
Vinaphone
6900000
0704.451.999
Mobifone
2400000
0768.77.1999
Mobifone
6200000
0849.78.1999
Vinaphone
3800000
0365.24.1999
Viettel
7900000
0789.401.999
Mobifone
5500000
097.107.1999
Viettel
43000000
0798.30.1999
Mobifone
4300000
0396.54.1999
Viettel
8500000
0798.451.999
Mobifone
3900000
0836.741.999
Vinaphone
4500000
0707.441.999
Mobifone
4400000
0767.83.1999
Mobifone
3950000
08.19.03.1999
Vinaphone
13900000
0765.24.1999
Mobifone
4500000
0846.74.1999
Vinaphone
5000000
0816.84.1999
Vinaphone
5000000
0835.64.1999
Vinaphone
5000000
0827.34.1999
Vinaphone
5000000
0844.63.1999
Vinaphone
5000000
0775.141.999
Mobifone
5000000
0765.35.1999
Mobifone
5000000
0707.54.1999
Mobifone
3300000
0708.451.999
Mobifone
2400000
0846.90.1999
Vinaphone
4200000
0846.07.1999
Vinaphone
5000000
0765.54.1999
Mobifone
4500000
1