Sim Năm Sinh 1999

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0763.8.5.1999
Mobifone
7000000
0763.9.5.1999
Mobifone
7500000
0763.80.1999
Mobifone
5500000
0706.8.5.1999
Mobifone
7000000
070.6611.999
Mobifone
18000000
0706.5.2.1999
Mobifone
7000000
0762.9.6.1999
Mobifone
7500000
0766.9.3.1999
Mobifone
9000000
0706.5.5.1999
Mobifone
10000000
0767.9.5.1999
Mobifone
8500000
0798.06.1999
Mobifone
6000000
0793.96.1999
Mobifone
13000000
0766.91.1999
Mobifone
19000000
0789.61.1999
Mobifone
22000000
0795.91.1999
Mobifone
18000000
0775.8.9.1999
Mobifone
9000000
0763.991.999
Mobifone
39000000
0795.8.7.1999
Mobifone
7000000
0706.30.1999
Mobifone
5500000
0765.9.8.1999
Mobifone
8500000
0706.3.9.1999
Mobifone
10000000
0778.171.999
Mobifone
12000000
0774.011.999
Mobifone
6500000
0799.50.1999
Mobifone
6000000
0704.9.8.1999
Mobifone
7000000
0782.8.9.1999
Mobifone
13000000
0776.5.6.1999
Mobifone
6500000
0772.161.999
Mobifone
11000000
0899.66.1999
Mobifone
28000000
0793.92.1999
Mobifone
11000000
0795.991.999
Mobifone
39000000
0789.6.5.1999
Mobifone
8500000
0765.9.6.1999
Mobifone
7500000
0704.7.4.1999
Mobifone
5000000
0898.8.4.1999
Mobifone
9000000
0899.00.1999
Mobifone
28000000
0762.9.2.1999
Mobifone
7500000
0775.8.3.1999
Mobifone
7500000
0787.95.1999
Mobifone
10000000
0775.8.6.1999
Mobifone
9000000
0766.9.5.1999
Mobifone
8500000
0706.80.1999
Mobifone
5500000
0763.98.1999
Mobifone
9000000
0704.9.4.1999
Mobifone
5000000
0706.9.3.1999
Mobifone
7500000
0766.8.7.1999
Mobifone
8000000
0762.8.6.1999
Mobifone
9000000
0796.90.1999
Mobifone
6500000
0706.3.5.1999
Mobifone
7000000
0779.8.3.1999
Mobifone
8500000
0704.8.2.1999
Mobifone
5000000
0799.53.1999
Mobifone
13000000
07888.0.1999
Mobifone
10000000
0704.811.999
Mobifone
9000000
0783.9.6.1999
Mobifone
8500000
0702.90.1999
Mobifone
6000000
0788.9.2.1999
Mobifone
8500000
0783.7.4.1999
Mobifone
5000000
0776.5.3.1999
Mobifone
6000000
0706.811.999
Mobifone
12000000
0765.90.1999
Mobifone
6000000
0779.8.2.1999
Mobifone
8000000
0787.9.7.1999
Mobifone
9500000
0706.3.8.1999
Mobifone
7500000
0704.9.5.1999
Mobifone
6500000
0702.9.3.1999
Mobifone
7500000
07888.6.1999
Mobifone
19000000
0775.8.7.1999
Mobifone
7500000
0788.9.7.1999
Mobifone
8500000
0899.6.7.1999
Mobifone
15000000
0766.9.2.1999
Mobifone
8500000
0899.6.5.1999
Mobifone
15000000
0899.03.1999
Mobifone
12000000
0779.81.1999
Mobifone
10000000
0704.8.8.1999
Mobifone
9000000
0789.6.8.1999
Mobifone
39000000
0794.3.8.1999
Mobifone
6000000
07939.0.1999
Mobifone
7000000
078899.1999
Mobifone
50000000
0776.8.2.1999
Mobifone
7500000
0706.821.999
Mobifone
4500000
0779.80.1999
Mobifone
6500000
0762.9.7.1999
Mobifone
7500000
0763.20.1999
Mobifone
5500000
0796.911.999
Mobifone
18000000
0796.95.1999
Mobifone
11000000
0766.8.2.1999
Mobifone
8000000
0799.5.9.1999
Mobifone
10000000
0789.60.1999
Mobifone
8000000
0706.4.2.1999
Mobifone
5000000
0782.9.8.1999
Mobifone
9000000
0767.9.3.1999
Mobifone
9000000
0783.98.1999
Mobifone
10000000
0775.80.1999
Mobifone
5500000
0783.9.5.1999
Mobifone
8000000
0769.3.2.1999
Mobifone
6800000
0706.9.8.1999
Mobifone
8500000
0796.8.9.1999
Mobifone
15000000
0765.9.3.1999
Mobifone
7500000
0787.80.1999
Mobifone
6800000
0767.90.1999
Mobifone
6500000
0779.8.6.1999
Mobifone
15000000
0789.5.7.1999
Mobifone
8500000
0783.9.7.1999
Mobifone
8000000
0763.2.7.1999
Mobifone
7000000
0767.9.6.1999
Mobifone
9500000
0706.9.6.1999
Mobifone
7500000
0782.90.1999
Mobifone
6500000
0765.95.1999
Mobifone
11000000
0768.8.4.1999
Mobifone
5000000
0706.70.1999
Mobifone
5500000
0798.05.1999
Mobifone
6000000
0796.93.1999
Mobifone
10000000
0787.91.1999
Mobifone
22000000
0799.511.999
Mobifone
18000000
0763.8.7.1999
Mobifone
7000000
0788.7.6.1999
Mobifone
7000000
0763.83.1999
Mobifone
9000000
07888.5.1999
Mobifone
15000000
0706.6.2.1999
Mobifone
7000000
0789.6.2.1999
Mobifone
8500000
0796.8.7.1999
Mobifone
7000000
0783.77.1999
Mobifone
7000000
0793.98.1999
Mobifone
13000000
0795.97.1999
Mobifone
11000000
0769.3.7.1999
Mobifone
6800000
0796.92.1999
Mobifone
10000000
0772.8.3.1999
Mobifone
7500000
0706.5.9.1999
Mobifone
8000000
0766.49.1999
Mobifone
6930000
0825.23.1999
Vinaphone
8890000
0855.63.1999
Vinaphone
8650000
0823.72.1999
Vinaphone
5540000
0837.08.1999
Vinaphone
8860000
0828.47.1999
Vinaphone
5540000
085.354.1999
Vinaphone
5390000
0823.87.1999
Vinaphone
6570000
0825.37.1999
Vinaphone
5540000
0814.701.999
Vinaphone
5390000
0846.181.999
Vinaphone
9900000
085.9911999
Vinaphone
23000000
0826.00.1999
Vinaphone
7900000
0783.47.1999
Mobifone
4750000
0824.22.1999
Vinaphone
11200000
08.1412.1999
Vinaphone
11400000
08.1907.1999
Vinaphone
10500000
0787.191.999
Mobifone
20100000
0933.02.1999
Mobifone
33000000
05.28.05.1999
Vietnamobile
3890000
0854.94.1999
Vinaphone
4810000
1