Sim Năm Sinh 1999

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0778.85.1999
Mobifone
7530000
0776.72.1999
Mobifone
5570000
0769.75.1999
Mobifone
6200000
0769.78.1999
Mobifone
6050000
0768.76.1999
Mobifone
6200000
07.76.76.1999
Mobifone
10200000
0769.95.1999
Mobifone
6390000
0769.86.1999
Mobifone
6050000
0767.27.1999
Mobifone
6370000
0778.82.1999
Mobifone
7530000
0775.90.1999
Mobifone
6200000
0789.87.1999
Mobifone
6540000
0776.781.999
Mobifone
10300000
0776.73.1999
Mobifone
5090000
0777.8.5.1999
Mobifone
12000000
0779.8.9.1999
Mobifone
40000000
0796.8.5.1999
Mobifone
7000000
0794.2.6.1999
Mobifone
5500000
0787.901.999
Mobifone
7000000
0786.87.1999
Mobifone
7500000
0778.101.999
Mobifone
12000000
0706.4.1.1999
Mobifone
5500000
0788.911.999
Mobifone
19000000
0898.02.1999
Mobifone
9000000
0774.07.1999
Mobifone
5000000
0896.7.4.1999
Mobifone
9000000
0774.8.7.1999
Mobifone
5500000
09.31.03.1999
Mobifone
45000000
0789.50.1999
Mobifone
8000000
0704.7.1.1999
Mobifone
5500000
0782.88.1999
Mobifone
18000000
0896.7.2.1999
Mobifone
9500000
0898.8.3.1999
Mobifone
14000000
0766.9.4.1999
Mobifone
6000000
0794.90.1999
Mobifone
5500000
0786.96.1999
Mobifone
17000000
0898.05.1999
Mobifone
9500000
0798.02.1999
Mobifone
6000000
0778.1.5.1999
Mobifone
11000000
0774.8.6.1999
Mobifone
6500000
0762.901.999
Mobifone
7000000
0702.9.5.1999
Mobifone
7500000
0794.311.999
Mobifone
5000000
0794.9.7.1999
Mobifone
6000000
0768.8.3.1999
Mobifone
11000000
0706.33.1999
Mobifone
8000000
0896.04.1999
Mobifone
7500000
0896.70.1999
Mobifone
7500000
0896.711.999
Mobifone
14000000
0774.80.1999
Mobifone
5000000
0794.2.8.1999
Mobifone
5500000
0787.88.1999
Mobifone
13000000
0774.06.1999
Mobifone
5000000
0786.9.2.1999
Mobifone
7500000
0774.8.3.1999
Mobifone
5500000
0799.60.1999
Mobifone
5500000
0795.8.3.1999
Mobifone
7500000
0704.9.6.1999
Mobifone
5500000
0704.8.9.1999
Mobifone
6500000
0777.8.2.1999
Mobifone
12000000
0774.05.1999
Mobifone
5000000
0795.411.999
Mobifone
5000000
0794.2.7.1999
Mobifone
5500000
0898.03.1999
Mobifone
9500000
0706.3.2.1999
Mobifone
6500000
0775.8.7.1999
Mobifone
7500000
0702.8.6.1999
Mobifone
9000000
0787.9.6.1999
Mobifone
9500000
0787.95.1999
Mobifone
10000000
0706.821.999
Mobifone
4500000
0779.8.3.1999
Mobifone
8500000
0783.9.5.1999
Mobifone
8000000
0799.6.5.1999
Mobifone
7500000
0763.2.6.1999
Mobifone
7000000
0783.98.1999
Mobifone
10000000
0702.9.6.1999
Mobifone
7500000
0776.5.8.1999
Mobifone
7000000
0704.8.8.1999
Mobifone
9000000
0766.8.2.1999
Mobifone
8000000
0706.9.3.1999
Mobifone
7500000
0762.9.2.1999
Mobifone
7500000
0706.9.7.1999
Mobifone
7500000
0769.3.6.1999
Mobifone
7500000
0706.70.1999
Mobifone
5500000
0793.95.1999
Mobifone
11000000
0763.991.999
Mobifone
39000000
0706.6.8.1999
Mobifone
16000000
0762.83.1999
Mobifone
8000000
0706.7.6.1999
Mobifone
7000000
0763.2.5.1999
Mobifone
7000000
0789.60.1999
Mobifone
8000000
0772.161.999
Mobifone
11000000
0782.9.5.1999
Mobifone
8000000
0768.8.5.1999
Mobifone
9000000
0798.06.1999
Mobifone
6000000
0766.8.9.1999
Mobifone
15000000
0706.6.3.1999
Mobifone
7000000
0795.91.1999
Mobifone
18000000
0788.9.7.1999
Mobifone
8500000
0796.911.999
Mobifone
18000000
0799.50.1999
Mobifone
6000000
0706.3.9.1999
Mobifone
10000000
0762.9.8.1999
Mobifone
8500000
0762.8.6.1999
Mobifone
9000000
0763.9.5.1999
Mobifone
7500000
07888.0.1999
Mobifone
10000000
0789.6.8.1999
Mobifone
39000000
0799.511.999
Mobifone
18000000
0767.9.8.1999
Mobifone
10000000
0783.9.7.1999
Mobifone
8000000
0706.9.2.1999
Mobifone
7500000
0704.811.999
Mobifone
9000000
0704.9.2.1999
Mobifone
6500000
0799.6.2.1999
Mobifone
7500000
0794.22.1999
Mobifone
7000000
0776.80.1999
Mobifone
5500000
0706.6.2.1999
Mobifone
7000000
0763.8.5.1999
Mobifone
7000000
0775.8.9.1999
Mobifone
9000000
0795.97.1999
Mobifone
11000000
0778.171.999
Mobifone
12000000
0704.7.4.1999
Mobifone
5000000
0899.66.1999
Mobifone
28000000
0706.9.4.1999
Mobifone
5000000
0898.8.4.1999
Mobifone
9000000
0799.53.1999
Mobifone
13000000
0787.9.7.1999
Mobifone
9500000
0788.77.1999
Mobifone
8000000
0788.7.2.1999
Mobifone
7000000
0782.8.7.1999
Mobifone
7500000
0763.2.8.1999
Mobifone
7000000
0789.6.2.1999
Mobifone
8500000
0766.9.2.1999
Mobifone
8500000
0796.90.1999
Mobifone
6500000
0796.95.1999
Mobifone
11000000
0763.80.1999
Mobifone
5500000
0774.011.999
Mobifone
6500000
0788.9.2.1999
Mobifone
8500000
0772.8.5.1999
Mobifone
7500000
0899.6.5.1999
Mobifone
15000000
0706.9.6.1999
Mobifone
7500000
0767.91.1999
Mobifone
19000000
0796.8.9.1999
Mobifone
15000000
0706.5.3.1999
Mobifone
7000000
0793.97.1999
Mobifone
11000000
0763.9.7.1999
Mobifone
7500000
0796.92.1999
Mobifone
10000000
0793.92.1999
Mobifone
11000000
0766.9.5.1999
Mobifone
8500000
0765.90.1999
Mobifone
6000000
1
Tin tức mới