Sim Năm Sinh 1996

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0812.63.1996
Vinaphone
2050000
0816.98.1996
Vinaphone
2050000
0858.97.1996
Vinaphone
2050000
0855.82.1996
Vinaphone
1680000
0815.59.1996
Vinaphone
2050000
0943.88.1996
Vinaphone
5000000
0946.43.1996
Vinaphone
3300000
0858.71.1996
Vinaphone
2050000
0858.37.1996
Vinaphone
2050000
0823.78.1996
Vinaphone
2050000
0948.30.1996
Vinaphone
3300000
0813.35.1996
Vinaphone
2050000
0944.25.1996
Vinaphone
3300000
083.5.02.1996
Vinaphone
3000000
0833.57.1996
Vinaphone
2050000
083.6.04.1996
Vinaphone
3000000
08.3579.1996
Vinaphone
6000000
0855.72.1996
Vinaphone
1680000
08.1976.1996
Vinaphone
3600000
0819.26.1996
Vinaphone
2050000
0913.67.1996
Vinaphone
3000000
0818.37.1996
Vinaphone
2050000
081.789.1996
Vinaphone
6000000
0813.37.1996
Vinaphone
2050000
083.5.07.1996
Vinaphone
3000000
0858.75.1996
Vinaphone
2050000
0945.41.1996
Vinaphone
2500000
0947.09.1996
Vinaphone
3300000
0947.54.1996
Vinaphone
3300000
0859.77.1996
Vinaphone
2050000
083.7.03.1996
Vinaphone
3000000
0857.71.1996
Vinaphone
2050000
0886.32.1996
Vinaphone
2500000
083.21.4.1996
Vinaphone
2050000
0889.62.1996
Vinaphone
3000000
0838.09.1996
Vinaphone
3000000
0857.72.1996
Vinaphone
2050000
0855.76.1996
Vinaphone
1680000
0915.34.1996
Vinaphone
3300000
083.4.07.1996
Vinaphone
3000000
0915.07.1996
Vinaphone
12000000
0855.17.1996
Vinaphone
1680000
0855.37.1996
Vinaphone
1680000
0858.01.1996
Vinaphone
2050000
0859.05.1996
Vinaphone
2050000
0945.71.1996
Vinaphone
2800000
0829.73.1996
Vinaphone
1250000
0817.83.1996
Vinaphone
1250000
0857.62.1996
Vinaphone
1250000
0856.17.1996
Vinaphone
1250000
0813.97.1996
Vinaphone
1250000
0859.73.1996
Vinaphone
1250000
0817.35.1996
Vinaphone
1250000
0825.78.1996
Vinaphone
1250000
0817.32.1996
Vinaphone
1250000
08.22.01.1996
Vinaphone
7600000
0819.37.1996
Vinaphone
1250000
0836.71.1996
Vinaphone
1250000
0857.31.1996
Vinaphone
1250000
0815.71.1996
Vinaphone
1250000
0817.52.1996
Vinaphone
1250000
0817.85.1996
Vinaphone
1250000
0823.67.1996
Vinaphone
1250000
0856.37.1996
Vinaphone
1250000
0857.81.1996
Vinaphone
1250000
0816.75.1996
Vinaphone
1250000
0859.71.1996
Vinaphone
1250000
0827.25.1996
Vinaphone
1250000
0825.75.1996
Vinaphone
1250000
0816.27.1996
Vinaphone
1250000
0817.62.1996
Vinaphone
1250000
0815.97.1996
Vinaphone
1250000
0827.38.1996
Vinaphone
1250000
0816.73.1996
Vinaphone
1250000
0859.27.1996
Vinaphone
1250000
0825.17.1996
Vinaphone
1250000
08.22.10.1996
Vinaphone
7600000
0813.71.1996
Vinaphone
1250000
0817.38.1996
Vinaphone
1175000
0817.67.1996
Vinaphone
1175000
0817.92.1996
Vinaphone
1175000
0813.75.1996
Vinaphone
1175000
0827.39.1996
Vinaphone
1400000
0857.51.1996
Vinaphone
1175000
0817.65.1996
Vinaphone
1175000
0819.57.1996
Vinaphone
1175000
0825.73.1996
Vinaphone
1175000
0857.93.1996
Vinaphone
1175000
0829.71.1996
Vinaphone
1175000
0857.38.1996
Vinaphone
1400000
0836.57.1996
Vinaphone
1175000
0815.31.1996
Vinaphone
1175000
0827.55.1996
Vinaphone
1400000
0859.87.1996
Vinaphone
1175000
0817.21.1996
Vinaphone
1175000
0827.57.1996
Vinaphone
1175000
0857.36.1996
Vinaphone
1400000
0859.37.1996
Vinaphone
1175000
0857.61.1996
Vinaphone
1175000
07.07.03.1996
Mobifone
7600000
0815.37.1996
Vinaphone
1175000
07.02.04.1996
Mobifone
6390000
0817.13.1996
Vinaphone
1175000
0827.73.1996
Vinaphone
1175000
0856.87.1996
Vinaphone
1175000
0825.87.1996
Vinaphone
1175000
0835.76.1996
Vinaphone
1175000
0817.98.1996
Vinaphone
1175000
0835.77.1996
Vinaphone
1400000
07.02.06.1996
Mobifone
6170000
0813.87.1996
Vinaphone
1175000
0816.97.1996
Vinaphone
1175000
0822.73.1996
Vinaphone
1250000
0827.81.1996
Vinaphone
1175000
0859.72.1996
Vinaphone
1175000
0827.13.1996
Vinaphone
1175000
0823.87.1996
Vinaphone
1175000
0829.53.1996
Vinaphone
1175000
0816.87.1996
Vinaphone
1175000
0817.51.1996
Vinaphone
1175000
0827.32.1996
Vinaphone
1175000
0857.27.1996
Vinaphone
1175000
0825.72.1996
Vinaphone
1175000
0856.73.1996
Vinaphone
1175000
07.07.10.1996
Mobifone
7600000
0823.27.1996
Vinaphone
1175000
0816.57.1996
Vinaphone
1175000
0817.31.1996
Vinaphone
1175000
0857.91.1996
Vinaphone
1175000
091.124.1996
Vinaphone
6400000
0798.73.1996
Mobifone
1460000
0849.27.1996
Vinaphone
875000
0849.75.1996
Vinaphone
875000
0974.55.1996
Viettel
7000000
0376.85.1996
Viettel
2000000
09.14.08.1996
Vinaphone
9100000
0845.76.1996
Vinaphone
980000
091.17.6.1996
Vinaphone
6400000
039.23.6.1996
Viettel
5000000
0766.21.1996
Mobifone
1250000
091.132.1996
Vinaphone
6400000
0338.51.1996
Viettel
2500000
0839.78.1996
Vinaphone
1250000
034.20.2.1996
Viettel
5000000
0846.43.1996
Vinaphone
980000
0837.81.1996
Vinaphone
1400000
0845.52.1996
Vinaphone
980000
0367.34.1996
Viettel
1500000
0792.32.1996
Mobifone
2900000
0797.66.1996
Mobifone
2000000
1