Sim Năm Sinh 1996

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0942.18.1996
Vinaphone
3430000
08.9997.1996
Mobifone
5070000
0797.24.1996
Mobifone
2050000
0784.46.1996
Mobifone
1287500
079.772.1996
Mobifone
1437500
0931.24.1996
Mobifone
2830000
0785.71.1996
Mobifone
1880000
0784.18.1996
Mobifone
1287500
0784.25.1996
Mobifone
1810000
0784.89.1996
Mobifone
1850000
0899.78.1996
Mobifone
2590000
0798.74.1996
Mobifone
1790000
0797.52.1996
Mobifone
1850000
0937.80.1996
Mobifone
2250000
0794.81.1996
Mobifone
1287500
0797.73.1996
Mobifone
2190000
0797.08.1996
Mobifone
2230000
078.494.1996
Mobifone
1287500
0784.65.1996
Mobifone
1287500
0793.80.1996
Mobifone
1015000
0785.30.1996
Mobifone
1550000
078.424.1996
Mobifone
1287500
0798.41.1996
Mobifone
1437500
0783.40.1996
Mobifone
1287500
0937.36.1996
Mobifone
2710000
0798.50.1996
Mobifone
1550000
0798.71.1996
Mobifone
1437500
0784.59.1996
Mobifone
1810000
0797.14.1996
Mobifone
1287500
079.848.1996
Mobifone
1450000
0785.20.1996
Mobifone
1450000
0798.81.1996
Mobifone
1990000
0792.30.1996
Mobifone
1750000
0785.72.1996
Mobifone
2010000
0784.23.1996
Mobifone
1287500
0785.24.1996
Mobifone
1810000
0797.31.1996
Mobifone
1840000
0784.83.1996
Mobifone
1810000
0797.84.1996
Mobifone
1550000
0784.92.1996
Mobifone
1790000
0786.71.1996
Mobifone
1730000
0797.20.1996
Mobifone
1350000
0797.82.1996
Mobifone
1437500
0784.60.1996
Mobifone
1450000
0896.7.2.1996
Mobifone
1760000
0896.7.1.1996
Mobifone
1790000
0798.09.1996
Mobifone
1790000
0896.7.3.1996
Mobifone
1800000
0896.7.4.1996
Mobifone
1660000
09.01.05.1996
Mobifone
6300000
0907.2.5.1996
Mobifone
3610000
0702.9.1.1996
Mobifone
1500000
0907.9.2.1996
Mobifone
3720000
0907.4.9.1996
Mobifone
1920000
0899.07.1996
Mobifone
1490000
0907.1.6.1996
Mobifone
3830000
0939.7.1.1996
Mobifone
2700000
0702.8.1.1996
Mobifone
1475000
0898.03.1996
Mobifone
1800000
0789.6.3.1996
Mobifone
1800000
0899.6.7.1996
Mobifone
2460000
0907.4.3.1996
Mobifone
2180000
0907.2.7.1996
Mobifone
3200000
0901.2.4.1996
Mobifone
3200000
0907.60.1996
Mobifone
2500000
0797.05.1996
Mobifone
1840000
0797.06.1996
Mobifone
1840000
0797.03.1996
Mobifone
1880000
0794.11.1996
Mobifone
2090000
0792.06.1996
Mobifone
1840000
0797.04.1996
Mobifone
1820000
0705.89.1996
Mobifone
1490000
0705.59.1996
Mobifone
1475000
0812.64.1996
Vinaphone
2050000
085.24.3.1996
Vinaphone
3000000
0889.72.1996
Vinaphone
2500000
0943.88.1996
Vinaphone
5000000
0858.97.1996
Vinaphone
2050000
085.7.08.1996
Vinaphone
3000000
0815.58.1996
Vinaphone
2050000
0858.71.1996
Vinaphone
2050000
0915.34.1996
Vinaphone
3300000
083.5.07.1996
Vinaphone
3000000
0949.76.1996
Vinaphone
3300000
0855.57.1996
Vinaphone
1680000
0816.63.1996
Vinaphone
2050000
085.7.02.1996
Vinaphone
3000000
08.1952.1996
Vinaphone
2050000
0818.67.1996
Vinaphone
2050000
0816.76.1996
Vinaphone
2050000
0858.75.1996
Vinaphone
2050000
0855.78.1996
Vinaphone
1680000
0824.02.1996
Vinaphone
9000000
0815.52.1996
Vinaphone
2050000
0816.67.1996
Vinaphone
2050000
083.5.02.1996
Vinaphone
3000000
0948.30.1996
Vinaphone
3300000
0944.25.1996
Vinaphone
3300000
0818.97.1996
Vinaphone
2050000
0945.41.1996
Vinaphone
2500000
085.27.6.1996
Vinaphone
3000000
0946.89.1996
Vinaphone
2700000
0947.09.1996
Vinaphone
3300000
085.21.7.1996
Vinaphone
3000000
083.5.01.1996
Vinaphone
3000000
0816.98.1996
Vinaphone
2050000
0813.35.1996
Vinaphone
2050000
083.21.4.1996
Vinaphone
2050000
085.7.06.1996
Vinaphone
3000000
085.29.4.1996
Vinaphone
3000000
0855.17.1996
Vinaphone
1680000
0815.59.1996
Vinaphone
2050000
0812.44.1996
Vinaphone
2050000
083.7.03.1996
Vinaphone
3000000
083.4.07.1996
Vinaphone
3000000
0947.54.1996
Vinaphone
3300000
085.7.05.1996
Vinaphone
3000000
0819.26.1996
Vinaphone
2050000
083.9.03.1996
Vinaphone
3000000
081.555.1996
Vinaphone
6000000
0812.41.1996
Vinaphone
2050000
0812.78.1996
Vinaphone
2050000
0818.72.1996
Vinaphone
2050000
0818.37.1996
Vinaphone
2050000
08.1970.1996
Vinaphone
3600000
0915.07.1996
Vinaphone
12000000
0857.71.1996
Vinaphone
2050000
0889.62.1996
Vinaphone
3000000
08.1976.1996
Vinaphone
3600000
0886.32.1996
Vinaphone
2500000
08.1974.1996
Vinaphone
2500000
0858.37.1996
Vinaphone
2050000
08.29.02.1996
Vinaphone
9000000
0833.87.1996
Vinaphone
2050000
085.29.7.1996
Vinaphone
3000000
085.21.3.1996
Vinaphone
3000000
0913.67.1996
Vinaphone
3000000
0918.72.1996
Vinaphone
2500000
0944.81.1996
Vinaphone
3300000
0855.82.1996
Vinaphone
1680000
0855.37.1996
Vinaphone
1680000
0857.72.1996
Vinaphone
2050000
0812.75.1996
Vinaphone
2050000
0917.66.1996
Vinaphone
4500000
0858.73.1996
Vinaphone
2050000
0859.05.1996
Vinaphone
2050000
0945.75.1996
Vinaphone
3300000
0855.72.1996
Vinaphone
1680000
0855.87.1996
Vinaphone
1680000
0838.09.1996
Vinaphone
3000000
1
Tin tức mới