Sim Năm Sinh 1991

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
03.8887.1991
Viettel
3500000
0867.52.1991
Viettel
3800000
0336.95.1991
Viettel
2200000
086.22.3.1991
Viettel
6900000
0375.46.1991
Viettel
1500000
0584.43.1991
Vietnamobile
1750000
0355.40.1991
Viettel
1100000
0827.9.8.1991
Vinaphone
3490000
0837.54.1991
Vinaphone
1475000
0829.04.1991
Vinaphone
7600000
0848.65.1991
Vinaphone
1043000
0854.48.1991
Vinaphone
1500000
0835.26.1991
Vinaphone
1380000
0786.07.1991
Mobifone
2020000
0869.71.1991
Viettel
2850000
0705.5.9.1991
Mobifone
2490000
0916.47.1991
Vinaphone
4300000
0375.0.3.1991
Viettel
1900000
0813.67.1991
Vinaphone
2650000
0937.72.1991
Mobifone
3720000
0852.31.1991
Vinaphone
2260000
0865.1.4.1991
Viettel
3000000
0815.64.1991
Vinaphone
1043000
0833.73.1991
Vinaphone
1750000
0827.57.1991
Vinaphone
2890000
0788.94.1991
Mobifone
1100000
0829.18.1991
Vinaphone
1960000
0816.44.1991
Vinaphone
1600000
0399.74.1991
Viettel
1700000
0846.43.1991
Vinaphone
1043000
0772.37.1991
Mobifone
4000000
0837.36.1991
Vinaphone
1490000
0376.14.1991
Viettel
1500000
0336.14.1991
Viettel
1700000
0937.22.1991
Mobifone
5160000
0837.68.1991
Vinaphone
2400000
0847.07.1991
Vinaphone
2390000
0869.82.1991
Viettel
4410000
0396.35.1991
Viettel
1900000
0814.31.1991
Vinaphone
1490000
0828.53.1991
Vinaphone
1600000
0344.39.1991
Viettel
1500000
0395.53.1991
Viettel
2500000
09.26.08.1991
Vietnamobile
15000000
05.22.04.1991
Vietnamobile
12000000
0392.40.1991
Viettel
1400000
0586.66.1991
Vietnamobile
5410000
0857.08.1991
Vinaphone
1600000
0845.13.1991
Vinaphone
1043000
0935.91.19.91
Mobifone
23400000
0849.61.1991
Vinaphone
910000
035.446.1991
Viettel
1325000
0945.7.3.1991
Vinaphone
3540000
0839.34.1991
Vinaphone
1490000
098.993.1991
Viettel
22400000
0585.2.6.1991
Vietnamobile
910000
0343.74.1991
Viettel
1500000
0847.85.1991
Vinaphone
1043000
058.579.1991
Vietnamobile
2050000
0392.11.1991
Viettel
7500000
086.24.2.1991
Viettel
5550000
0827.37.1991
Vinaphone
1500000
079.567.1991
Mobifone
1530000
0382.50.1991
Viettel
1325000
070.21.3.1991
Mobifone
10000000
0924.23.1991
Vietnamobile
3000000
0582.73.1991
Vietnamobile
840000
0325.00.1991
Viettel
5850000
0797.98.1991
Mobifone
4380000
0837.95.1991
Vinaphone
1500000
09.28.06.1991
Vietnamobile
18000000
0846.67.1991
Vinaphone
1043000
0357.40.1991
Viettel
1100000
0949.30.1991
Vinaphone
3290000
0818.5.3.1991
Vinaphone
2000000
093.16.2.1991
Mobifone
10000000
056.23.8.1991
Vietnamobile
2400000
0869.11.1991
Viettel
12000000
0858.42.1991
Vinaphone
1475000
0888.50.1991
Vinaphone
4090000
0563.82.1991
Vietnamobile
1270000
086.276.1991
Viettel
4300000
0827.84.1991
Vinaphone
1475000
0859.32.1991
Vinaphone
1600000
0859.75.1991
Vinaphone
1490000
083.29.7.1991
Vinaphone
3000000
0819.34.1991
Vinaphone
1600000
0927.15.1991
Vietnamobile
2890000
0814.95.1991
Vinaphone
1500000
0913.88.1991
Vinaphone
30400000
0777.45.1991
Mobifone
1490000
0857.59.1991
Vinaphone
2650000
0384.64.1991
Viettel
3090000
0856.991.991
Vinaphone
26000000
0843.08.1991
Vinaphone
2820000
0822.27.1991
Vinaphone
6500000
0928.75.1991
Vietnamobile
4790000
0822.20.1991
Vinaphone
5000000
0818.54.1991
Vinaphone
1600000
0865.93.1991
Viettel
4000000
0865.7.6.1991
Viettel
3000000
070.474.1991
Mobifone
1100000
0865.8.7.1991
Viettel
3000000
0374.58.1991
Viettel
1325000
0397.98.1991
Viettel
4650000
0855.38.1991
Vinaphone
1380000
0813.25.1991
Vinaphone
1600000
0582.1.4.1991
Vietnamobile
840000
0365.73.1991
Viettel
1900000
08.1663.1991
Vinaphone
3690000
0377.17.1991
Viettel
3420000
0854.47.1991
Vinaphone
1500000
0856.95.1991
Vinaphone
3150000
0854.53.1991
Vinaphone
1475000
0374.38.1991
Viettel
1325000
0374.03.1991
Viettel
1950000
0817.92.1991
Vinaphone
1600000
037.31.4.1991
Viettel
5000000
09.21.04.1991
Vietnamobile
18000000
0782.26.1991
Mobifone
1600000
0826.13.1991
Vinaphone
2380000
0398.57.1991
Viettel
1900000
0398.45.1991
Viettel
1500000
037.266.1991
Viettel
2790000
0823.81.1991
Vinaphone
1960000
0828.73.1991
Vinaphone
2000000
0397.65.1991
Viettel
3420000
0785.26.1991
Mobifone
1290000
0899.79.1991
Mobifone
7600000
0329.2.7.1991
Viettel
1900000
0835.17.1991
Vinaphone
2390000
0853.36.1991
Vinaphone
1475000
0814.13.1991
Vinaphone
1500000
0865.18.1991
Viettel
4000000
0393.36.1991
Viettel
2200000
0789.45.1991
Mobifone
1490000
082.271.1991
Vinaphone
1990000
0815.48.1991
Vinaphone
1600000
0921.5.4.1991
Vietnamobile
2490000
0836.47.1991
Vinaphone
2310000
0865.91.1991
Viettel
10000000
039.574.1991
Viettel
4000000
0367.98.1991
Viettel
1900000
0827.22.1991
Vinaphone
1490000
0813.82.1991
Vinaphone
1475000
0926.72.1991
Vietnamobile
1890000
0399.57.1991
Viettel
2200000
0906.5.3.1991
Mobifone
4000000
0857.01.1991
Vinaphone
1475000
0867.00.1991
Viettel
3500000
1