Sim Năm Sinh 1991

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0374.67.1991
Viettel
1325000
0377.82.1991
Viettel
2200000
0327.38.1991
Viettel
1900000
0846.53.1991
Vinaphone
910000
0378.40.1991
Viettel
1100000
038.26.4.1991
Viettel
5000000
0332.32.1991
Viettel
4000000
0829.37.1991
Vinaphone
1250000
034.214.1991
Viettel
5000000
034.25.8.1991
Viettel
5000000
0334.36.1991
Viettel
1500000
0327.45.1991
Viettel
1500000
0353.84.1991
Viettel
1325000
0394.96.1991
Viettel
1100000
0385.44.1991
Viettel
1700000
0389.7.3.1991
Viettel
2200000
0367.80.1991
Viettel
1325000
035.224.1991
Viettel
5000000
0848.65.1991
Vinaphone
1043000
0395.84.1991
Viettel
1500000
0395.46.1991
Viettel
1500000
0365.16.1991
Viettel
1900000
039.664.1991
Viettel
1500000
0336.85.1991
Viettel
2200000
0382.50.1991
Viettel
1325000
0376.53.1991
Viettel
1325000
035.446.1991
Viettel
1325000
0397.62.1991
Viettel
1900000
0924.84.1991
Vietnamobile
3000000
0328.35.1991
Viettel
1900000
0824.57.1991
Vinaphone
1043000
0359.47.1991
Viettel
1500000
0327.20.1991
Viettel
1325000
0348.75.1991
Viettel
1325000
037.8.11.1991
Viettel
5000000
039.295.1991
Viettel
5000000
0965.31.1991
Viettel
6500000
0846.49.1991
Vinaphone
910000
039.787.1991
Viettel
1900000
0355.24.1991
Viettel
1700000
0397.28.1991
Viettel
1900000
0326.43.1991
Viettel
1500000
0344.65.1991
Viettel
1500000
0859.32.1991
Vinaphone
1600000
0397.63.1991
Viettel
1900000
0363.41.1991
Viettel
1700000
0337.4.9.1991
Viettel
1325000
0353.80.1991
Viettel
1325000
092.17.7.1991
Vietnamobile
5000000
0375.6.1.1991
Viettel
1900000
0375.90.1991
Viettel
1325000
0849.25.1991
Vinaphone
910000
0398.47.1991
Viettel
1500000
0398.45.1991
Viettel
1500000
034.464.1991
Viettel
1500000
0349.57.1991
Viettel
1100000
0389.84.1991
Viettel
1700000
0845.76.1991
Vinaphone
1043000
0378.67.1991
Viettel
1900000
0394.36.1991
Viettel
1325000
0976.49.1991
Viettel
5500000
0849.76.1991
Vinaphone
910000
0335.47.1991
Viettel
1700000
0384.80.1991
Viettel
1100000
0342.40.1991
Viettel
1100000
0337.65.1991
Viettel
2200000
033.29.3.1991
Viettel
5000000
0929.75.1991
Vietnamobile
3200000
0335.0.7.1991
Viettel
2200000
037.231.1991
Viettel
5000000
0349.33.1991
Viettel
1325000
0336.73.1991
Viettel
2200000
033.464.1991
Viettel
1500000
0349.73.1991
Viettel
1100000
037.712.1991
Viettel
5000000
0396.51.1991
Viettel
1900000
0396.57.1991
Viettel
1900000
0815.41.1991
Vinaphone
1043000
0347.33.1991
Viettel
1700000
0393.85.1991
Viettel
2200000
0354.73.1991
Viettel
1325000
037.31.4.1991
Viettel
5000000
0377.52.1991
Viettel
2200000
03.4774.1991
Viettel
3000000
0383.67.1991
Viettel
2200000
0395.64.1991
Viettel
1500000
0376.80.1991
Viettel
1325000
0844.58.1991
Vinaphone
1043000
0348.54.1991
Viettel
1325000
039.565.1991
Viettel
1900000
0385.37.1991
Viettel
1325000
033.787.1991
Viettel
2200000
0338.02.1991
Viettel
2200000
039.21.4.1991
Viettel
5000000
0387.2.5.1991
Viettel
1900000
0356.37.1991
Viettel
1900000
0396.23.1991
Viettel
1900000
0338.70.1991
Viettel
1325000
0375.43.1991
Viettel
1500000
0337.48.1991
Viettel
1700000
033.20.2.1991
Viettel
5000000
0847.76.1991
Vinaphone
1043000
0926.65.1991
Vietnamobile
3200000
0363.47.1991
Viettel
1700000
0329.21.1991
Viettel
1900000
0399.74.1991
Viettel
1700000
0355.23.1991
Viettel
2200000
034.22.6.1991
Viettel
5000000
0385.0.3.1991
Viettel
1900000
0388.47.1991
Viettel
1700000
0335.0.3.1991
Viettel
2200000
0396.35.1991
Viettel
1900000
0399.7.5.1991
Viettel
2200000
0399.85.1991
Viettel
2200000
0374.50.1991
Viettel
1100000
0349.38.1991
Viettel
1100000
0364.04.1991
Viettel
1500000
0387.05.1991
Viettel
1900000
0843.84.1991
Vinaphone
1043000
0852.41.1991
Vinaphone
3900000
0326.41.1991
Viettel
1500000
0373.40.1991
Viettel
1100000
0329.14.1991
Viettel
1500000
039.464.1991
Viettel
1325000
0393.84.1991
Viettel
1700000
0395.37.1991
Viettel
1325000
035.31.7.1991
Viettel
5000000
0849.13.1991
Vinaphone
910000
0327.53.1991
Viettel
1325000
0359.0.5.1991
Viettel
1900000
0923.57.1991
Vietnamobile
3200000
0366.3.2.1991
Viettel
2200000
0848.34.1991
Vinaphone
1043000
0829.46.1991
Vinaphone
1043000
0397.95.1991
Viettel
1900000
0923.75.1991
Vietnamobile
3200000
039.29.7.1991
Viettel
5000000
039.30.4.1991
Viettel
5000000
0394.70.1991
Viettel
1100000
0849.41.1991
Vinaphone
910000
0924.23.1991
Vietnamobile
3000000
0847.71.1991
Vinaphone
1043000
0355.49.1991
Viettel
1325000
034.2.10.1991
Viettel
5000000
034.27.6.1991
Viettel
5000000
0854.31.1991
Vinaphone
1043000
0866.74.1991
Viettel
3100000
0379.35.1991
Viettel
2200000
0335.92.1991
Viettel
2200000
034.249.1991
Viettel
5000000
1