Sim Năm Sinh 1986

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0826.45.1986
Vinaphone
1100000
035.332.1986
Viettel
1325000
039.554.1986
Viettel
1325000
0384.69.1986
Viettel
1175000
032.717.1986
Viettel
2000000
0325.75.1986
Viettel
2000000
0337.04.1986
Viettel
1400000
0326.53.1986
Viettel
1325000
0394.82.1986
Viettel
1175000
0389.7.1.1986
Viettel
2000000
0369.40.1986
Viettel
1100000
035.25.1.1986
Viettel
5000000
0366.8.5.1986
Viettel
2000000
08.17.04.1986
Vinaphone
12000000
0354.78.1986
Viettel
1175000
0334.21.1986
Viettel
1175000
0366.34.1986
Viettel
1400000
0358.30.1986
Viettel
1175000
0337.13.1986
Viettel
2000000
0364.53.1986
Viettel
1100000
034.4.12.1986
Viettel
4000000
0326.30.1986
Viettel
1175000
0926.70.1986
Vietnamobile
1500000
0375.81.1986
Viettel
2000000
034.30.3.1986
Viettel
4000000
0373.48.1986
Viettel
1400000
033.25.3.1986
Viettel
5000000
0327.61.1986
Viettel
2000000
0369.54.1986
Viettel
1400000
0359.88.1986
Viettel
4000000
0347.71.1986
Viettel
1175000
0348.92.1986
Viettel
1175000
0348.93.1986
Viettel
1175000
0376.98.1986
Viettel
2000000
0348.76.1986
Viettel
1175000
0374.04.1986
Viettel
1175000
0393.24.1986
Viettel
1400000
0929.71.1986
Vietnamobile
3600000
0924.52.1986
Vietnamobile
2800000
0392.28.1986
Viettel
5000000
0344.89.1986
Viettel
1700000
0785.5.1.1986
Mobifone
980000
0367.09.1986
Viettel
2000000
0377.54.1986
Viettel
1400000
034.210.1986
Viettel
4000000
039.26.7.1986
Viettel
5000000
0783.39.1986
Mobifone
1100000
0325.53.1986
Viettel
1325000
0344.73.1986
Viettel
1175000
0367.93.1986
Viettel
2000000
037.29.3.1986
Viettel
5000000
0349.13.1986
Viettel
1100000
0824.51.1986
Vinaphone
1100000
0378.47.1986
Viettel
1325000
0397.92.1986
Viettel
2000000
0368.52.1986
Viettel
2000000
0356.94.1986
Viettel
1325000
0928.74.1986
Vietnamobile
2000000
0377.20.1986
Viettel
1175000
0328.45.1986
Viettel
1325000
0928.48.1986
Vietnamobile
2800000
0326.31.1986
Viettel
2500000
039.254.1986
Viettel
5000000
0362.50.1986
Viettel
1175000
032.737.1986
Viettel
2000000
096.15.8.1986
Viettel
11000000
0337.44.1986
Viettel
1400000
0353.26.1986
Viettel
1325000
0399.41.1986
Viettel
1400000
033.510.1986
Viettel
5000000
0357.59.1986
Viettel
2000000
0369.55.1986
Viettel
4000000
038.5.12.1986
Viettel
5000000
0395.01.1986
Viettel
2000000
0384.59.1986
Viettel
1175000
0777.52.1986
Mobifone
1500000
0393.81.1986
Viettel
2000000
0337.36.1986
Viettel
2000000
0784.50.1986
Mobifone
1220000
0335.21.1986
Viettel
2000000
0365.24.1986
Viettel
1400000
0793.4.7.1986
Mobifone
763000
0327.67.1986
Viettel
2000000
0354.41.1986
Viettel
1175000
0374.28.1986
Viettel
1175000
0327.78.1986
Viettel
2000000
0395.1.9.1986
Viettel
2000000
0347.54.1986
Viettel
1175000
0337.40.1986
Viettel
1100000
0387.84.1986
Viettel
1325000
0828.54.1986
Vinaphone
1100000
0344.67.1986
Viettel
1175000
0329.56.1986
Viettel
2000000
0397.38.1986
Viettel
2000000
0799.77.1986
Mobifone
1500000
0378.7.5.1986
Viettel
2000000
0374.45.1986
Viettel
1175000
0354.65.1986
Viettel
1175000
0826.44.1986
Vinaphone
1100000
0356.17.1986
Viettel
2000000
0923.42.1986
Vietnamobile
2000000
0334.37.1986
Viettel
1200000
0839.53.1986
Vinaphone
1100000
0393.5.3.1986
Viettel
1325000
0356.51.1986
Viettel
2000000
0363.51.1986
Viettel
2000000
0396.41.1986
Viettel
1325000
035.254.1986
Viettel
5000000
0338.51.1986
Viettel
2000000
0379.34.1986
Viettel
1400000
0373.94.1986
Viettel
1325000
0329.00.1986
Viettel
1800000
0335.70.1986
Viettel
1175000
0393.7.4.1986
Viettel
1400000
034.525.1986
Viettel
1500000
0375.27.1986
Viettel
2000000
0358.70.1986
Viettel
1175000
0364.70.1986
Viettel
1100000
0377.53.1986
Viettel
1325000
0827.49.1986
Vinaphone
1100000
0327.93.1986
Viettel
2000000
0923.37.1986
Vietnamobile
3600000
0348.89.1986
Viettel
1700000
0398.33.1986
Viettel
3500000
0385.48.1986
Viettel
1325000
039.24.2.1986
Viettel
5000000
0357.34.1986
Viettel
1400000
0384.16.1986
Viettel
1175000
035.232.1986
Viettel
5000000
0334.79.1986
Viettel
1400000
0368.73.1986
Viettel
2000000
0376.49.1986
Viettel
1100000
0375.91.1986
Viettel
2000000
0343.30.1986
Viettel
1100000
0785.7.1.1986
Mobifone
1100000
034.27.6.1986
Viettel
4000000
08.18.05.1986
Vinaphone
12000000
0383.69.1986
Viettel
3500000
0378.50.1986
Viettel
1175000
0376.87.1986
Viettel
2000000
0824.52.1986
Vinaphone
1100000
0327.64.1986
Viettel
1325000
0337.82.1986
Viettel
2000000
0357.21.1986
Viettel
2000000
0327.36.1986
Viettel
2000000
0827.71.1986
Vinaphone
1325000
0826.37.1986
Vinaphone
1325000
084.214.1986
Vinaphone
3900000
037.26.7.1986
Viettel
5000000
0339.70.1986
Viettel
1175000
1