Sim Năm Sinh 1982

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0784.2.4.1982
Mobifone
763000
0373.3.5.1982
Viettel
1137500
0372.43.1982
Viettel
2500000
092.29.3.1982
Vietnamobile
2200000
0784.4.3.1982
Mobifone
763000
0794.7.2.1982
Mobifone
763000
0397.26.1982
Viettel
1137500
0368.21.1982
Viettel
1137500
0858.76.1982
Vinaphone
1100000
0786.66.1982
Mobifone
1100000
0926.55.1982
Vietnamobile
3300000
0347.73.1982
Viettel
945000
0969.32.1982
Viettel
5000000
0815.64.1982
Vinaphone
980000
0784.0.6.1982
Mobifone
763000
0792.6.0.1982
Mobifone
763000
0785.9.0.1982
Mobifone
763000
0387.37.1982
Viettel
1137500
0792.5.0.1982
Mobifone
763000
0784.1.4.1982
Mobifone
763000
0815.79.1982
Vinaphone
1175000
0799.7.0.1982
Mobifone
763000
0784.7.6.1982
Mobifone
763000
0783.4.4.1982
Mobifone
763000
0798.3.4.1982
Mobifone
763000
0793.4.7.1982
Mobifone
763000
0784.1.3.1982
Mobifone
763000
0367.7.3.1982
Viettel
1137500
092.22.9.1982
Vietnamobile
2500000
079.24.6.1982
Mobifone
1900000
0898.94.1982
Mobifone
1100000
0384.13.1982
Viettel
945000
0797.7.0.1982
Mobifone
763000
0357.91.1982
Viettel
1137500
0783.4.7.1982
Mobifone
763000
0766.2.1.1982
Mobifone
903000
0355.66.1982
Viettel
3000000
0963.91.1982
Viettel
5000000
0973.52.1982
Viettel
5000000
0797.4.7.1982
Mobifone
763000
0392.41.1982
Viettel
4000000
0785.2.0.1982
Mobifone
763000
0783.2.4.1982
Mobifone
763000
0372.65.1982
Viettel
3500000
0335.47.1982
Viettel
945000
0393.43.1982
Viettel
945000
079.29.2.1982
Mobifone
3500000
0785.8.4.1982
Mobifone
763000
0898.93.1982
Mobifone
1100000
0784.3.5.1982
Mobifone
763000
0783.6.0.1982
Mobifone
763000
0784.8.3.1982
Mobifone
763000
079.29.4.1982
Mobifone
1900000
0785.8.0.1982
Mobifone
763000
0785.4.4.1982
Mobifone
763000
0334.53.1982
Viettel
945000
0392.151.982
Viettel
3500000
079.24.7.1982
Mobifone
3500000
0784.3.1.1982
Mobifone
763000
0344.93.1982
Viettel
945000
0798.9.0.1982
Mobifone
763000
0785.6.0.1982
Mobifone
763000
0794.44.1982
Mobifone
1100000
0886.31.1982
Vinaphone
1500000
0794.4.7.1982
Mobifone
763000
0798.5.0.1982
Mobifone
763000
0786.0.3.1982
Mobifone
903000
0797.4.6.1982
Mobifone
763000
0374.27.1982
Viettel
945000
0929.72.1982
Vietnamobile
2300000
0898.78.1982
Mobifone
1100000
0949.4.2.1982
Vinaphone
1600000
0783.54.1982
Mobifone
1100000
0793.82.1982
Mobifone
1460000
079.5.07.1982
Mobifone
903000
0798.7.4.1982
Mobifone
763000
0352.67.1982
Viettel
3500000
0367.94.1982
Viettel
945000
0337.89.1982
Viettel
3300000
0389.79.1982
Viettel
3000000
0785.3.4.1982
Mobifone
763000
0354.25.1982
Viettel
945000
0917.49.1982
Vinaphone
2300000
0784.5.8.1982
Mobifone
763000
0798.82.1982
Mobifone
1460000
0366.43.1982
Viettel
650000
0398.64.1982
Viettel
650000
0329.37.1982
Viettel
650000
0336.71.1982
Viettel
650000
0356.49.1982
Viettel
650000
0394.24.1982
Viettel
650000
0326.30.1982
Viettel
910000
0327.92.1982
Viettel
910000
0373.39.1982
Viettel
910000
0387.01.1982
Viettel
910000
0342.79.1982
Viettel
910000
0349.16.1982
Viettel
910000
0372.71.1982
Viettel
910000
0364.29.1982
Viettel
910000
0364.57.1982
Viettel
910000
0328.21.1982
Viettel
910000
0384.93.1982
Viettel
910000
0353.76.1982
Viettel
910000
0356.87.1982
Viettel
910000
0397.12.1982
Viettel
910000
0358.47.1982
Viettel
910000
0865.13.1982
Viettel
910000
0385.29.1982
Viettel
910000
0369.81.1982
Viettel
910000
0374.54.1982
Viettel
910000
0394.53.1982
Viettel
910000
0367.16.1982
Viettel
910000
0369.90.1982
Viettel
910000
0377.44.1982
Viettel
910000
0392.43.1982
Viettel
910000
0332.29.1982
Viettel
910000
0397.13.1982
Viettel
910000
0392.36.1982
Viettel
910000
0369.78.1982
Viettel
910000
0375.12.1982
Viettel
910000
0388.06.1982
Viettel
910000
0365.92.1982
Viettel
910000
0353.61.1982
Viettel
910000
0337.48.1982
Viettel
910000
0385.76.1982
Viettel
910000
0354.46.1982
Viettel
910000
0379.17.1982
Viettel
910000
0383.90.1982
Viettel
910000
0355.20.1982
Viettel
910000
0329.75.1982
Viettel
910000
0337.10.1982
Viettel
910000
0336.54.1982
Viettel
910000
0334.13.1982
Viettel
910000
0356.53.1982
Viettel
910000
0356.17.1982
Viettel
910000
0347.76.1982
Viettel
910000
0358.69.1982
Viettel
910000
0358.65.1982
Viettel
910000
0867.54.1982
Viettel
910000
0382.50.1982
Viettel
910000
0356.51.1982
Viettel
910000
0378.42.1982
Viettel
910000
0382.74.1982
Viettel
910000
0396.71.1982
Viettel
910000
0394.82.1982
Viettel
910000
0866.14.1982
Viettel
910000
0327.69.1982
Viettel
910000
0365.63.1982
Viettel
910000
0359.33.1982
Viettel
910000
0354.65.1982
Viettel
910000
1