Sim Năm Sinh 1982

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0797.50.1982
Mobifone
1015000
0937.57.1982
Mobifone
2450000
0793.41.1982
Mobifone
1287500
0785.01.1982
Mobifone
1287500
0931.22.1982
Mobifone
4310000
0785.981.982
Mobifone
2210000
0937.5.4.1982
Mobifone
1590000
0785.59.1982
Mobifone
1437500
0898.90.1982
Mobifone
1015000
0797.34.1982
Mobifone
1287500
0798.41.1982
Mobifone
1350000
0784.65.1982
Mobifone
1287500
0792.49.1982
Mobifone
1287500
0798.22.1982
Mobifone
1750000
0937.13.1982
Mobifone
1730000
0798.65.1982
Mobifone
1750000
0933.64.1982
Mobifone
1860000
0898.69.1982
Mobifone
1440000
0783.34.1982
Mobifone
1287500
0899.77.1982
Mobifone
1750000
0896.7.4.1982
Mobifone
1590000
0907.6.3.1982
Mobifone
1475000
0899.07.1982
Mobifone
1790000
0896.04.1982
Mobifone
1325000
0896.70.1982
Mobifone
1200000
0896.7.3.1982
Mobifone
1700000
0907.7.1.1982
Mobifone
2500000
0907.6.1.1982
Mobifone
2380000
0939.7.1.1982
Mobifone
2490000
0898.80.1982
Mobifone
1500000
0896.7.1.1982
Mobifone
1700000
0896.7.2.1982
Mobifone
1625000
0939.8.4.1982
Mobifone
2200000
0899.02.1982
Mobifone
1790000
0898.05.1982
Mobifone
1500000
0907.2.9.1982
Mobifone
2800000
0899.6.7.1982
Mobifone
2000000
0898.00.1982
Mobifone
1500000
0939.1.7.1982
Mobifone
2690000
0899.6.8.1982
Mobifone
2990000
0898.8.3.1982
Mobifone
1880000
0907.5.3.1982
Mobifone
2220000
0907.4.8.1982
Mobifone
1860000
0899.6.5.1982
Mobifone
2000000
0899.6.6.1982
Mobifone
2990000
0899.6.9.1982
Mobifone
2500000
0899.03.1982
Mobifone
1790000
0794.11.1982
Mobifone
2090000
07.6666.1982
Mobifone
23800000
0705.63.1982
Mobifone
1480000
0797.01.1982
Mobifone
1790000
079.777.1982
Mobifone
4380000
0797.12.1982
Mobifone
1780000
0799.76.1982
Mobifone
1900000
0705.89.1982
Mobifone
1530000
0705.61.1982
Mobifone
1500000
0799.95.1982
Mobifone
3590000
0705.51.1982
Mobifone
1500000
0772.07.1982
Mobifone
1860000
0792.07.1982
Mobifone
1790000
0705.65.1982
Mobifone
1475000
0793.26.1982
Mobifone
1500000
0799.73.1982
Mobifone
2390000
07.07.07.1982
Mobifone
35400000
0797.89.1982
Mobifone
4830000
0799.72.1982
Mobifone
1900000
0797.06.1982
Mobifone
1790000
094.111.1982
Vinaphone
6000000
094.117.1982
Vinaphone
3300000
0949.22.1982
Vinaphone
3000000
0949.89.1982
Vinaphone
1900000
08.1970.1982
Vinaphone
3600000
08.1974.1982
Vinaphone
2500000
08.1971.1982
Vinaphone
3600000
0886.63.1982
Vinaphone
3000000
0888.13.1982
Vinaphone
3000000
08.1969.1982
Vinaphone
3600000
0818.08.1982
Vinaphone
5000000
0946.87.1982
Vinaphone
2050000
08.1973.1982
Vinaphone
3600000
0945.57.1982
Vinaphone
2000000
0899.51.1982
Mobifone
1220000
07.02.03.1982
Mobifone
7040000
08.29.12.1982
Vinaphone
5700000
0346.45.1982
Viettel
945000
0355.66.1982
Viettel
3000000
0925.23.1982
Vietnamobile
2300000
0368.21.1982
Viettel
1137500
0797.82.1982
Mobifone
1460000
079.8.10.1982
Mobifone
3500000
0784.4.3.1982
Mobifone
763000
0783.3.0.1982
Mobifone
763000
0794.4.9.1982
Mobifone
763000
0798.5.4.1982
Mobifone
763000
0374.62.1982
Viettel
945000
0364.8.3.1982
Viettel
945000
0784.0.7.1982
Mobifone
763000
0786.07.1982
Mobifone
1450000
0783.4.1.1982
Mobifone
763000
0373.27.19.82
Viettel
1150000
0347.90.1982
Viettel
945000
0784.0.1.1982
Mobifone
763000
0799.7.0.1982
Mobifone
763000
0928.48.1982
Vietnamobile
1600000
079.26.4.1982
Mobifone
1900000
0363.48.1982
Viettel
945000
0963.46.1982
Viettel
3500000
0329.64.1982
Viettel
945000
0786.0.3.1982
Mobifone
903000
0923.98.1982
Vietnamobile
2300000
03.27.08.1982
Viettel
7700000
092.12.4.1982
Vietnamobile
1800000
0927.99.1982
Vietnamobile
3300000
0786.66.1982
Mobifone
1100000
0784.1.3.1982
Mobifone
763000
0784.9.1.1982
Mobifone
763000
0784.3.5.1982
Mobifone
763000
0898.94.1982
Mobifone
1100000
0375.82.1982
Viettel
1137500
0798.33.1982
Mobifone
1100000
092.24.6.1982
Vietnamobile
1800000
0784.3.7.1982
Mobifone
763000
0372.49.1982
Viettel
4000000
0784.9.6.1982
Mobifone
763000
0784.0.6.1982
Mobifone
763000
0372.43.1982
Viettel
2500000
0798.4.9.1982
Mobifone
763000
0798.2.0.1982
Mobifone
763000
0925.65.1982
Vietnamobile
2300000
0898.91.1982
Mobifone
1100000
0798.4.0.1982
Mobifone
763000
0792.8.0.1982
Mobifone
763000
0924.81.1982
Vietnamobile
980000
0786.4.5.1982
Mobifone
763000
0784.1.6.1982
Mobifone
763000
0367.7.3.1982
Viettel
1137500
092.24.3.1982
Vietnamobile
1800000
033.237.1982
Viettel
3500000
0784.5.4.1982
Mobifone
763000
0784.0.0.1982
Mobifone
763000
0372.93.1982
Viettel
3500000
0783.4.3.1982
Mobifone
763000
079.24.3.1982
Mobifone
1900000
0337.85.1982
Viettel
1137500
092.18.1.1982
Vietnamobile
2200000
0334.71.1982
Viettel
945000
0797.68.1982
Mobifone
1160000
0388.68.1982
Viettel
3000000
0798.5.0.1982
Mobifone
763000
0784.2.1.1982
Mobifone
763000
1