Sim Năm Sinh 1980

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
081.345.1980
Vinaphone
3600000
0888.68.1980
Vinaphone
4290000
0915.61.1980
Vinaphone
3530000
0917.68.1980
Vinaphone
4500000
0911.31.1980
Vinaphone
2660000
0888.31.1980
Vinaphone
3540000
0946.15.1980
Vinaphone
2520000
0947.66.1980
Vinaphone
3480000
088.678.1980
Vinaphone
4780000
0911.39.1980
Vinaphone
4470000
0941.27.1980
Vinaphone
2400000
09.14.09.1980
Vinaphone
12000000
0916.83.1980
Vinaphone
3790000
0858.68.1980
Vinaphone
5000000
0886.69.1980
Vinaphone
2200000
0913.96.1980
Vinaphone
3270000
0888.33.1980
Vinaphone
4600000
08888.5.1980
Vinaphone
3540000
0913.82.1980
Vinaphone
4790000
085.888.1980
Vinaphone
9000000
0816.99.1980
Vinaphone
2740000
08.12.09.1980
Vinaphone
12000000
08.2222.1980
Vinaphone
14000000
0792.37.1980
Mobifone
1287500
0933.54.1980
Mobifone
1950000
0783.52.1980
Mobifone
1287500
0792.08.1980
Mobifone
1287500
0901.60.1980
Mobifone
1750000
0794.41.1980
Mobifone
1287500
0937.72.1980
Mobifone
1700000
0784.40.1980
Mobifone
945000
0785.58.1980
Mobifone
1287500
08.9997.1980
Mobifone
2240000
0898.69.1980
Mobifone
1437500
0798.41.1980
Mobifone
1287500
0899.95.1980
Mobifone
1750000
0792.87.1980
Mobifone
1287500
0786.46.1980
Mobifone
1287500
0793.45.1980
Mobifone
1287500
0792.64.1980
Mobifone
1287500
0785.00.1980
Mobifone
1350000
0937.74.1980
Mobifone
1662500
0785.29.1980
Mobifone
1287500
0786.30.1980
Mobifone
1015000
0899.76.1980
Mobifone
2070000
0797.58.1980
Mobifone
1287500
0908.70.1980
Mobifone
1690000
0908.64.1980
Mobifone
1550000
0798.58.1980
Mobifone
1287500
0899.75.1980
Mobifone
1790000
0785.03.1980
Mobifone
1287500
0785.76.1980
Mobifone
1287500
0908.85.1980
Mobifone
2470000
0933.72.1980
Mobifone
1790000
0793.76.1980
Mobifone
1287500
0797.61.1980
Mobifone
1287500
0792.42.1980
Mobifone
1287500
0792.10.1980
Mobifone
1287500
0908.14.1980
Mobifone
1750000
0792.92.1980
Mobifone
1287500
0797.81.1980
Mobifone
1287500
0792.89.1980
Mobifone
1287500
0783.43.1980
Mobifone
1437500
0932.8.6.1980
Mobifone
3130000
0898.8.1.1980
Mobifone
1980000
0939.5.2.1980
Mobifone
2440000
0907.7.4.1980
Mobifone
1325000
0896.7.1.1980
Mobifone
1680000
0896.70.1980
Mobifone
1175000
0896.7.4.1980
Mobifone
1550000
0907.3.2.1980
Mobifone
2000000
0907.7.1.1980
Mobifone
1890000
0907.4.7.1980
Mobifone
2000000
0907.3.1.1980
Mobifone
2000000
0896.7.2.1980
Mobifone
1700000
0896.04.1980
Mobifone
1325000
0907.60.1980
Mobifone
1500000
0939.9.5.1980
Mobifone
1940000
0907.2.9.1980
Mobifone
2690000
0939.1.6.1980
Mobifone
2690000
0907.9.5.1980
Mobifone
1990000
0939.7.2.1980
Mobifone
2200000
0896.7.3.1980
Mobifone
1690000
0907.2.5.1980
Mobifone
1990000
0907.9.6.1980
Mobifone
1990000
0939.6.3.1980
Mobifone
1800000
0939.9.6.1980
Mobifone
2000000
0898.00.1980
Mobifone
1480000
0899.06.1980
Mobifone
1790000
0899.00.1980
Mobifone
1800000
0907.7.2.1980
Mobifone
2390000
0907.5.2.1980
Mobifone
2290000
0899.6.8.1980
Mobifone
2860000
0939.6.4.1980
Mobifone
2200000
0901.2.7.1980
Mobifone
2200000
0899.6.5.1980
Mobifone
1960000
0899.6.7.1980
Mobifone
1940000
0899.6.9.1980
Mobifone
2460000
0932.9.4.1980
Mobifone
1840000
0899.01.1980
Mobifone
1700000
0932.8.4.1980
Mobifone
1890000
0907.2.4.1980
Mobifone
2000000
0907.5.6.1980
Mobifone
2400000
0899.02.1980
Mobifone
1800000
0898.01.1980
Mobifone
1900000
0907.6.3.1980
Mobifone
2500000
0939.7.7.1980
Mobifone
3500000
0907.4.3.1980
Mobifone
2000000
0907.6.4.1980
Mobifone
1900000
0907.3.4.1980
Mobifone
1990000
0939.7.6.1980
Mobifone
2340000
09.01.08.1980
Mobifone
7990000
0939.8.3.1980
Mobifone
3100000
0931.00.1980
Mobifone
2140000
0907.4.1.1980
Mobifone
1890000
0899.07.1980
Mobifone
1800000
0799.90.1980
Mobifone
1475000
0799.96.1980
Mobifone
1490000
0797.01.1980
Mobifone
1840000
0797.04.1980
Mobifone
1900000
0799.74.1980
Mobifone
1880000
0705.65.1980
Mobifone
1475000
0799.70.1980
Mobifone
1900000
0797.03.1980
Mobifone
1860000
0797.09.1980
Mobifone
1700000
0705.89.1980
Mobifone
1480000
079.888.1980
Mobifone
3590000
0799.81.1980
Mobifone
1860000
0705.55.1980
Mobifone
3490000
0797.08.1980
Mobifone
1760000
0705.63.1980
Mobifone
1490000
0775.04.1980
Mobifone
1900000
07.6789.1980
Mobifone
25800000
0797.06.1980
Mobifone
1720000
0705.61.1980
Mobifone
1500000
0792.03.1980
Mobifone
1900000
0799.73.1980
Mobifone
1900000
0799.72.1980
Mobifone
1880000
0799.94.1980
Mobifone
1500000
0705.51.1980
Mobifone
1500000
0792.09.1980
Mobifone
1720000
0799.86.1980
Mobifone
1475000
0374.43.1980
Viettel
1480000
0335.49.1980
Viettel
1490000
0916.79.1980
Vinaphone
1900000
091.134.1980
Vinaphone
2500000
08.1972.1980
Vinaphone
3600000
08.1975.1980
Vinaphone
3600000
09.1971.1980
Vinaphone
4500000
08.1960.1980
Vinaphone
2500000
1